Studiegids

nl en

Bijbels Aramees

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Bijbels Hebreeuws 1. Wie deze cursus niet gevolgd heeft, moet er door zelfstudie voor zorgen het Hebreeuwse kwadraatschrift en vocalisatiesysteem vóór aanvang van de cursus onder de knie te hebben. Studenten wordt aangeraden hiervoor gebruik te maken van:
J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (12e herz. ed. door M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen; Leiden/Boston 2012) en M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen, Leerboek van het Bijbels Hebreeuws (Leiden/Boston 2012) [N.B. Oudere edities van Lettinga zijn niet geschikt].

Beschrijving

In deze cursus worden studenten op intensieve wijze vertrouwd gemaakt met het Aramees, een Noordwestsemitische taal die nauw verwant is aan het Hebreeuws. De Hebreeuwse bijbel (het Oude Testament) is niet alleen in het Hebreeuws geschreven, maar bevat ook composities in het Aramees (in het bijzonder delen uit de bijbelboeken Ezra en Daniel). Tijdens de colleges worden passages uit een paar beroemde verhalen over de lotgevallen van Daniel en zijn metgezellen gelezen (Daniel 2:4 – 7:28). Tevens wordt er speciale aandacht besteed aan de literaire compositie en de historische achtergrond van het boek Daniel.

Leerdoelen
Na deze cursus beschikt een student over:

 • de vaardigheid het Aramese schrift in gevocaliseerde vorm vlot te lezen

 • kennis van de belangrijkste aspecten van de morfologie van het Bijbels Aramees (met inbegrip van de hoofdpunten van de morfologie van het zwakke werkwoord)

 • inzicht in de structuur van eenvoudige nominale woordgroepen en eenvoudige nominale en verbale zinnen

 • kennis van de basiswoordenschat van het Aramees

 • het vermogen om met behulp van naslagwerken een eenvoudig stuk proza in het Bijbels Aramees grammaticaal analyseren en vertalen

 • kennis van de literaire compositie en de historische achtergrond van het boek Daniel.

  Kennis van deze belangrijke vorm van Klassiek Aramees is onmisbaar voor vormen van Aramees die later in de studie aan bod zullen komen.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies: III.1a

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Studielast

Totale studielast: 140 uur waarvan:

 • 26 voor het volgen van de colleges

 • 60 voor het voorbereiden van de colleges en het maken van de vertaalopdrachten en het lezen van de secundaire literatuur

 • 49 voor het voorbereiden van het tentamen

 • 4 voor het maken van de toets en het tentamen

 • 1 voor de nabespreking van de toetsing

Toetsing

 • Twee korte toetsen tijdens de colleges over de behandelde grammatica en teksten.

 • Schriftelijk tentamen met open (invul)vragen over de opgegeven Aramese teksten en secundaire literatuur. Het tentamen kan uitsluitend over de gehele stof worden herkanst. Bij een eventueel hertentamen komen de twee toetscijfers te vervallen.

 • Het eindcijfer wordt berekend op basis van de twee toetsen (samen 25%) en het schriftelijk tentamen aan het einde van de cursus (75%).

 • Herkansing:

 • De herkansing bestaat uit een 100% tentamen over de gehele stof.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

In deze cursus wordt Blackboard gebruikt voor het stellen van vragen over de tentamenstof aan docent en medestudenten. Aanvullend studiemateriaal wordt op andere wijze gedeeld.
Aanmelden op Blackboard

Literatuur

Grammatica en teksteditie:

 • F. Rosenthal, A Grammar of Biblical Aramaic Wiesbaden, 2006 (of eerdere druk).

Overige literatuur wordt tijdens de colleges opgegeven.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. M.L. Folmer

Opmerkingen

 • Deze cursus is een ingangseis voor de cursus Targum Aramees. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van Targum Aramees pas kan worden deelgenomen indien het tentamen van Bijbels Aramees met goed gevolg zijn afgelegd.

 • Tevens is deze cursus in combinatie met de cursus Bijbels Hebreeuws 2 een ingangseis voor de cursus De gemeenschap van Qumran. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van De gemeenschap van Qumran pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Bijbels Hebreeuws 2 én Bijbels Aramees met goed gevolg zijn afgelegd.