Studiegids

nl en

Chinese taalkunde: syntaxis

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Idealiter heeft de student die mee wil doen aan dit college (een van) de BA2 taalkundecolleges uit het Chinastudiesprogramma gevolgd (“Typologie”, “Variatie”) en/of colleges gevolgd uit het BA programma Taalwetenschap.

Beschrijving

In deze cursus gaat het om de syntaxis (de zinsbouw) van het Chinees. We gaan naar de zinsbouw van Chinese talen kijken vanuit het perspectief van algemene syntactische theorieën. We staan stil bij de wisselwerking tussen de theorie en de syntaxis van het Chinees: hoe kan de theorie ons helpen bij de analyse van de Chinese syntaxis en hoe draagt analyse van de Chinese syntaxis bij aan de verdere ontwikkeling van de theorie. We proberen verder te kijken dan het Mandarijn door ook andere andere varianten van het Chinees in onze beschouwingente betrekken.

Leerdoelen

  • Kennis: De deelnemers aan deze cursus zullen allerlei kennis op doen op het gebied van het Chinees, in het bijzonder de zinsbouw. Tegelijkertijd zullen ze bekend worden gemaakt met allerlei noties en begrippen uit de algemene taalwetenschap.

  • Verdere ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals:

  • het verzamelen, evalueren, ordenen en analyseren van informatie;

  • kritisch en analytisch lezen en luisteren;

  • mondelinge en schriftelijke verslaglegging (debat, referaat, schrijfopdracht).

Rooster

Zie collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 EC = 140 uur
24 contacturen; plm 40 uur voor het afsluitende werkstuk; plm 75 uur voor voorbereiding en de schriftelijke opdrachten (gemiddeld 5 à 6 uur per week).

Toetsing

  • Schriftelijke en mondelinge opdrachten (50%)

  • en een afsluitend werkstuk (50%).

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de opdrachten en het werkstuk, maar het cijfer voor het werkstuk mag niet lager zijn dan een vijf (5,0). Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste definitieve versie een 4,99 of lager heeft gehaald.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

De cursus wordt ondersteund met Blackboard.

Literatuur

Wordt gaandeweg bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

R. Sybesma

Opmerkingen