Studiegids

nl en

Modern Chinees I sem2

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Chinastudies.
Dit college is alleen toegankelijk na het behalen van een voldoende op het slottentamen Modern Chinees I van het eerste semester.

Voertaal

Nederlands en Engels

Beschrijving

Tijdens intensieve werkcolleges op dinsdag, donderdag en vrijdag leer je Mandarijn in kleine werkgroepen. Je leert ongeveer 1300 woorden en zo’n 850 traditionele karakters (dus geen vereenvoudigde karakters!) schrijven, lezen, (uit)spreken en verstaan. Op maandag is er een gezamenlijke werkgroep ‘Grammatica van het Mandarijn’. Om de taal en de uitspraak (de tonen!) goed onder de knie te krijgen, krijg je in het tweede semester een uur talenlab. Alle aangeboden colleges voor het vak Modern Chinees zijn verplicht. Je zult snel genoeg merken dat intensieve voorbereiding, aanwezigheid in de klas en het herhalen van de stof je alleen maar helpt de taal onder de knie te krijgen.

Leerdoelen

 • Spreken en verstaan: De student kan een eenvoudige conversatie voeren in het Mandarijn met een correcte uitspraak, beheersing van een elementaire woordenschat (ongeveer 1300 woorden) en met gebruikmaking van de meest gebruikelijke zinsconstructies.

 • Lezen en schrijven: De student beheerst ongeveer 850 karakters in de traditionele, niet afgekorte vorm actief en passief, kan teksten in deze karakters opschrijven, oplezen en vertalen in goed Nederlands.

 • Taalkundige kennis & apparaat: basiskennis over de Chinese taalsituatie in heden en verleden; de ontwikkeling van het Chinese schrift; transcripties van het Mandarijn; taalkundige termen, met name toegepast op het Mandarijn; en praktische woordenboekvaardigheden.

Rooster

In het tweede semester negen contacturen per week. Zie het rooster op de website van Chinastudies.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht.

Studielast

Hele jaar: 25 EC * 28u = 700 uur

 • 2e semester colleges bijwonen: 9 uur werkgroepen per week, 12 weken per semester (12 × 9 uur = 108 uur ) colleges voorbereiden: 12 uur voorbereiding per week (12 × 12 uur = 144 uur) colleges uitwerken: 3 uur per week (12 × 3 = 36 uur) 2x toetsen leren: 2 × 14 uur = 28 uur

Toetsing

 • Deeltentamen – schriftelijk 25% – 2 ECTS (halverwege 2e semester)

 • Slottentamen – mondeling en schriftelijk 75% – 8 ECTS (einde 2e semester)
  In het schriftelijk slottentamen is ook het onderdeel Taal en Schrift opgenomen dat voor 10% van het slottentamen meetelt
  De mondelinge en schriftelijke gedeeltes van het slottentamen kunnen niet los van elkaar herkanst worden. Het slottentamen moet voldoende zijn.

Verplichte aanwezigheid

Alle colleges in deze cursus zijn werkgroepen, dus geen hoorcolleges. Voor het volgen van de werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht: het collegebezoek wordt door de docenten geregistreerd.
Studenten mogen hoogstens zes colleges per semester missen. Wie een college moet missen, dient dit vooraf aan de coördinator (mw. Ans de Rooij) te melden. Wie meer dan zes maal per semester absent is geweest, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen doen.
Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator, mw. drs. A.B. Amir.

N.B.: Voor studenten met een hoofdvak anders dan sinologie is vanwege de aanwezigheidsplicht het volgen van de reguliere eerstejaars taalverwervingcolleges in het algemeen niet mogelijk.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Ja. Ga voor aanmelden naar Blackboard. Klik vervolgens op: Courses > Faculteit der Geesteswetenschappen > Chinastudies > 2018-2019 > Registreer/Enroll.

Literatuur

Gehele jaar:

 • J. Wiedenhof, Grammatica van het Mandarijn. Amsterdam: Bulaaq 4e herziene druk, 2015

 • Syllabus: Ans de Rooij, Wang Ying-ting, Belangrijke woordenlijst bij Integrated Chinese third edition. Leiden: Sinologisch Instituut (2018), via Blackboard worden de verkoopgegevens bekend gemaakt

Tweede semester:

*David Moser, A billion voices, 2016
*Tao-chung Yao en Yuehua Liu, Integrated Chinese. Level 1, Part 2 (LET OP: third edition) Boston: Cheng & Tsui:

 • Textbook (Traditional character) ISBN: 9780887276729

 • Workbook (Traditional character) ISBN: 780887276750

 • Character Workbook (Traditional character) ISBN: 9780887276767

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.

Contact

Bij de coördinator: mw. Ans de Rooij.