Studiegids

nl en

Onderzoeksseminar Moderne Geschiedenis

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Ingeschreven staan als student van de (Onderzoeks) Master Latijns-Amerikastudies.
Deze cursus is toegankelijk voor studenten die beschikken over een goede beheersing van de Spaanse taal of /en passieve beheersing van de Spaanse taal met een actieve beheersing van het Portugees.

Beschrijving

Deze cursus is een kennismaking met het opzetten, uitvoeren en rapporteren van wetenschappelijk onderzoek. De cursus behandelt de specifieke context van onderzoek in Latijns-Amerika en de keuze en de afbakening van een onderwerp voor wetenschappelijke analyse vooral in het kader van de verschillende velden van het publiek beleid in de regio. De nadruk ligt op de theoretische onderbouwing en het formuleren van een probleemstelling, het stellen van onderzoeksvragen en het leren maken van hypothesen. Tijdens de werkcolleges oefent men het formuleren van een vraagstelling en leert men schrijftechnieken voor de redactie van het (Re)MA-eindwerk. De begeleiding richt zich op het voorbereiden van de (Re)MA-scriptie.

Leerdoelen

 1. Het identificeren van het specifiek zijn van Latijns-Amerika als studieregio.
 2. Het kennis maken met de methoden en technieken die nodig zijn voor de uitwerking van een kwalitatief onderzoeksproject.
 3. Het identificeren van de methodologische instrumenten voor het ontwerp en de uitvoering van het veldwerk.
 4. Het kennis maken met de epistemologische, ethische en technische criteria voor het schrijven van een masterproef.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

De cursus heeft het formaat van hoorcollege (50%) en werkcollege (50%). Geleidelijk aan zullen de studenten in de colleges een eigen onderzoeksvoorstel voorbereiden.

Studielast

10 EC x 28 uur = 280 uur in totaal

 • Bijwonen college: 14 uur

 • Bijwonen practica: 14 uur

 • Voorbereiden college: 56 uur

 • Studiebegeleiding: 20 uur

 • Bestuderen literatuur: 70 uur

 • Maken opdracht(en): 20 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 40 uur

 • Toetsing: 46 uur

Toetsing

Toetsing

De cursus bestaat uit drie deeltoetsingen:
A. Een beknopte samenvatting: vooronderzoeksvoorstel (1 à 2 pagina’s)
De aspecten die geëvalueerd worden zijn: (a) coherentie en duidelijkheid van het schrijven (b) kwaliteit van de argumentatie (c) academisch taalgebruik (d) geschikte afbakening en verkenning van het onderzoeksonderwerp (e) capaciteit tot synthese (f) relevantie van het gekozen thema (g) geschiktheid van de sleutelconcepten (h) formele presentatie van de tekst

B. Een ontwerp van het onderzoeksproject (4 à 5 pagina’s)
De aspecten die geëvalueerd worden zijn: (a) geschikte afbakening en verkenning van het onderzoeksonderwerp (b) coherentie en duidelijkheid van het schrijven (c) kwaliteit van de argumentatie (d) academisch taalgebruik (e) capaciteit tot synthese (f) logische relatie tussen de verschillende onderdelen van het project (g) kwaliteit van de verzamelde bibliografische bronnen (h) geschikt gebruik van het APA-systeem

C. Een definitief onderzoeksproject (10 à 12 pagina’s)
De aspecten die beoordeeld worden zijn: (a) geschikte afbakening en verkenning van het onderzoeksonderwerp (b) coherentie en duidelijkheid van het schrijven (c) kwaliteit van de argumentatie (d) academisch taalgebruik (e) capaciteit tot synthese (f) logische relatie tussen de verschillende onderdelen van het project (g) kwaliteit van de verzamelde bibliografische bronnen (h) geschikt gebruik van het APA-systeem (i) juistheid en haalbaarheid van de gekozen methodologie (j) toereikendheid van de resource-kaart

In deze cursus zullen de docenten van de disciplines Publiek Beleid op drie momenten aanwezig zijn om individueel advies te geven over het onderzoeksvoorstel.
Tijdens de cursus zullen de studenten wekelijks gemiddeld 50 pagina’s van de relevante literatuur moeten lezen. Dit materiaal zal de basis zijn van het onderzoeksvoorstel.
De opdrachten van de studenten van de onderzoeksmaster (twee jaar) vereisen een grotere omvang, diepte en complexiteit dan de opdrachten van de eenjarige master.

Weging

A. Beknopte samenvatting: 10% van het eindcijfer.
B. Ontwerp van het onderzoeksproject: 30% van het eindcijfer.
C. Definitief onderzoeksproject: 60% van het eindcijfer.

Herkansing

Herkansing vindt plaats indien het cijfer van het definitieve onderzoeksproject lager is dan 6,0. De herkansing bestaat uit een nieuwe verbeterde versie van het definitieve onderzoeksproject binnen een beperkte tijd.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt permanent gebruikt voor het ter beschikking stellen van:

 • studiemateriaal (bibliografie en PowerPointpresentatie van elke sessie),

 • methodologische indicaties en instructies,

 • specifieke informatie over elk college,

 • de indeling van de opdrachten en het eindwerkstuk.

Literatuur

Verplichte literatuur

 • ISLA MONSALVE, P. (2017). Procrastinadores en acción. Guía metodológica para el diseño, realización y reporte de una investigación de tesis universitaria. Raamsdonksveer: Solfers BV.

 • HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ-COLLADO, C. & BAPTISTA LUCIO, P. (2006). Metodología de la investigación. México (D.F.): McGraw-Hill Interamericana, 4ª edición.

Aanvulende literatuur

 • BAARDA, B.; BAKKER, E.; FISCHER, T.; JULSING, M.; DE GOEDE, M.; PETERS, V. & VAN DER VELDEN, T. (2013). Basis kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, 3e. druk.

 • CÁCERES, P. (2003). ‘Análisis cualitativo de contenido, una alternativa metodológica alcanzable’, Psicoperspectivas, Vol. II, 53-82.

 • DE SOUZA MINAYO, M.C.; FERREIRA DESLANDES, S. & GOMES, R. (2012). Investigación social. Teoría, método y creatividad. Buenos Aires: Lugar Editorial, 2ª edición.

 • ESCOBAR, J. & BONILLA-JIMÉNEZ, F.I (2009). ‘Grupos focales: una guía conceptual y metodológica’, Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología, Vol. 9, No. 1, 51-67,
  URL:http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen9_numero1/articulo_5.pdf

 • PADMOS, BRAM (2012). De scriptiesupporter. Een doeltreffende aanpak van je scriptie. Antwerpen-Apeldoorn: Garant, 11e druk.

 • SCRIBANO, A.O. (2008). El proceso de investigación social cualitativo. Buenos Aires: Prometeo Libros.

 • TAYLOR, S.J. & BOGDAN R. (1994). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados, ‘Capítulo 3. La observación participante en el campo’ (pp. 50-99). Buenos Aires: Editorial Paidós Básica, 2ª reimpresión.

 • TAYLOR, S.J. & BOGDAN R. (1994). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados, ‘Capítulo 4. La entrevista en profundidad’ (pp. 100-132). Buenos Aires: Editorial Paidós Básica, 2ª reimpresión.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Registreren Studeren à la carte

Registreren Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Mr. Dr. P.A. Isla Monsalve

Studiecoördinator: A.C. Wapenaar MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. De studenten mogen maximaal 2 colleges missen onder schriftelijke opgave, die met redenen omkleed zijn met vooraf informatie aan de docent. Er is aanwezigheidsplicht voor werkcolleges. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.