Studiegids

nl en

Afrika Geschiedenis en Antropologie 1: Bouwstenen van de Afrikaanse Geschiedenis

Vak
2018-2019

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In deze inleidende cursus Afrikaanse Studies staat Afrikaanse geschiedenis centraal. ‘Geschiedenis’ verwijst naar de beschrijving en analyse van gebeurtenissen en processen die in het leven van personen en hun samenlevingen hebben plaatsgevonden. We zullen geschiedenis als concept behandelen en nagaan wat geschiedenis betekent: voor mensen, voor hun samenlevingen en als discipline. Hoe worden gebeurtenissen, processen, ervaringen en percepties tot geschiedenis, hoe verhouden persoonlijke geschiedenissen zich tot de geschiedenis van groepen, instituties? Welke verschillen zijn er aan te merken tussen geschiedenis en antropologie en waarin komen deze disciplines overeen in de studie van mensen en samenlevingen in Afrika?

Geschiedenis is nooit vanzelfsprekend of eenduidig. Wat als geschiedenis wordt gezien is altijd een interpretatie van het verleden gebaseerd op het duiden van beschikbare bronnen. Zonder bronnen om verhalen over het verleden te verifiëren is er geen geschiedvorsing mogelijk en zijn verhalen fictief. Bronnen verankeren geschiedenis in het verleden en zij vormen de bouwstenen waarmee geschiedenis geconstrueerd kan worden.

Centraal in deze cursus staat de bestudering van verschillende soorten bronnen die een basis vormen van academisch relevante geschiedschrijving over Afrika. Daartoe bezoeken studenten musea, archieven en bibliotheken waarbij telkens de volgende vragen aan het materiaal gesteld worden:
i.) WIE produceerde (schreef, tekende, fotografeerde, maakte etc.) de bron?
ii.) WAT is de bron? Is deze geschreven, getypt, gesproken, getekend, gefotografeerd, gebeeldhouwd, etc?
iii.) WANNEER was de bron geproduceerd?
iv.) WAAR was de bron geproduceerd?
v.) WAAROM was de bron geproduceerd?

Elk van deze vijf punten kunnen verder worden ontwikkeld en uitgebreid: het antwoord op deze vragen geeft inzicht in wat de bron ons kan vertellen over dat verleden

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over academische vaardigheden (o.a.leesstrategieën en wetenschappelijke integriteit) die worden verzorgd door het EAV.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie; de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege
De student:

  1. Leert over welke bronnen van belang zijn voor Afrikaanse Geschiedenis.
  1. Is in staat om een verscheidenheid aan bronnen, of dit nu geschreven, visuele, gesproken of materiele bronnen betreft, te beoordelen en te testen op validiteit en bruikbaarheid voor het schrijven van academische teksten die betrekking hebben op de geschiedenis van Afrika.
  1. Is in staat om de resultaten van de beoordeling van specifieke bronnen die gebruikt worden voor het schrijven van Afrikaanse geschiedenis zowel mondeling als schriftelijk te presenteren en te evalueren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege & veldbezoeken

Studielast

140 uur (5 ECTs):

 • Hoorcollege: 9 x 2 uur = 18 uur

 • Bestuderen van de cursus literatuur: 10 x 7 uur = 70

 • Bezoek aan Musea, Bibliotheek en Archief = 6 uur

 • Voorbereiding van veld opdrachten = 14 uur

 • Deelname aan tentamens: 2 x 2 uur = 4 uur

 • Voorbereiding op tentamen: 2 x 14 uur = 40 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1 (Schriftelijk tentamen)
Deeltoets 2 (Schriftelijk tentamen)

Weging
Toetsing vindt plaats door middel van een verslag over de bronnen tijdens de ‘veldbezoeken’ (20%) en twee tentamens: een mid-term tentamen over de eerste 7 colleges en bijbehorende literatuur, en een eind-tentamen over de gehele cursus stof. Het mid-term tentamen telt voor 30% van het eind cijfer, het eind tentamen voor 50%.

Om het vak succesvol te kunnen afronden, moet de student aan beide tentamens deelgenomen hebben, en voor beide tentamens tenminste een 3 gehaald te hebben. Indien het gewogen eindcijfer lager is dan een 5.5 kan de student 1 herkansingstentamen doen, de uitslag waarvan 100% van het eindcijfer zal zijn. Er is geen herkansingsmogelijkheid van de individuele tentamens noch van het verslag.

Herkansing
Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan allen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard

 • Informatie over cursus literatuur, opdrachten en mededelingen (zoals bijvoorbeeld over verandering van zalen etc.);

 • Het ter beschikking stellen van het programma, studiemateriaal, power point presentaties van de docent, en mededelingen van inhoudelijke aard.

Literatuur

Nancy J. Jacobs, African History through Sources: Colonial Contexts and Everyday Experiences, c. 1850 – 1946 New York: Cambridge University Press, 2014.
Aanvullende literatuur wordt nader bekendgemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Inschrijven voor vakken en tentamens

Aanmelding voor Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Studeren à la carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: C.L.A. Willemse

Studiecoördinator: P.C. Lai LL.M. MSc

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Laptop Beleid
Om te zorgen dat iedereen zijn aandacht bij het onderwerp houdt, is het niet toegestaan een laptop te gebruiken tijdens de hoorcolleges tenzij anders vermeld.
De collegereeks bestaat uit 9 hoorcolleges en drie “veld” bezoeken van elk 2 uur. De studenten worden geacht voorafgaand aan het college of bezoek de voorgeschreven cursusliteratuur te hebben bestudeerd.
Tijdens het hoorcollege zal ook ruimte zijn voor het stellen van vragen over de cursus literatuur.
Er bestaat een aanwezigheidsplicht voor dit college.
In verband met bezoekuren van musea, archieven en bibliotheken en eventuele rondleidingen kunnen college-uren en zelfs college dagen veranderen. Dit wordt in overleg met de studenten bepaald tijdens de colleges. Aanwezigheid bij college betekent dus ook inspraak in deze aanpassing.
De veldbezoeken zijn verplicht.