Studiegids

nl en

Cinema: Postmodernisme (Stromingen 3)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit college bouwt voort op het college Cinema: Avantgarde/ Postmodernisme (Stromingen 3). Aan de hand van het werk van Anne Friedberg en Andreas Huyssen kijken we met terugwerkende kracht, dat wil zeggen, gemotiveerd vanuit het heden, naar het belang van de cinematische avant-gardes in het denken over cinema en postmodernisme. Daar waar de avant-gardes bij cinema vooral gaan over verkennen van specifieke kenmerken van film in relatie tot zowel andere kunstvormen, als ook de opkomende massacultuur, hebben we gezien hoe de kloof tussen hoge en lage cultuur bij het postmodernisme verder wordt geproblematiseerd. In deze cursus staan we stil bij de voor het postmodernisme cruciale vraag: hoe zit het met representatie? Welke sociaal-culturele repercussies heeft representatie? Het toespelen op klassieke en artistiek-canonieke cinema wordt daarbij gezien als een fundamenteel principe van het postmodernisme. Zijn de intertekstuele verwijzingen vooral een vorm van ‘pastiche’ of ‘simulatie,’ geassocieerd met creatieve armoede en een implosie van betekenis, zoals respectievelijk Jameson en Badrillard beweren, of hebben zij weldegelijk een (ideologie)kritisch potentieel? Dit debat zal mede gevoerd worden aan de hand van een aantal films vanaf midden jaren 80.
Naast een aantal historische en hedendaagse verschijnselen en de nodige theoretische reflecties, zullen in deze cursus ook een aantal andersoortige teksten worden aangereikt en besproken, zoals manifesten en getuigschriften

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student voldoende kennis van de historische relatie tussen cinema, avantgarde, en het postmodernisme;

  • heeft de student kennis van, en inzicht in, de voornaamste principes en thema’s van het postmodernisme in film en de belangrijkste theorieen hierover;

  • is de student in staat de student stijlkenmerken, vertelprocédé‘s, en typerende cinematografische technieken behordende tot het postmodernistisme herkennen, benoemen en interpreteren;

  • kan de student de belangrijkste (film-)theoretische opvattingen hierover herkennen, begrijpen en parafraseren.

Rooster

Zie Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Colleges: 26 uur
Zelfstudie: 84 uur
Toetsing: 30 uur

Toetsing en weging

Take home tentamen (100%)

Herkansing en weging

Take home tentamen (100%)

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: mededelingen; het ter beschikking stellen van literatuur en ander studiemateriaal; discussiefora; het stellen van tussentijdse vragen aan medestudenten; safe-assign.

Literatuur

Artikelen via Blackboard.
Raadpleeg de studiehandleiding op Blackboard voor het meest up-to-date programma.

Aanmelden

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent
mw. Dr. P. Hesselberth.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.