Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Russische taal

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Elementaire leesvaardigheid Russisch vereist.

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding in de geschiedenis van de Russische taal, aan de hand waarvan ook de methodologie en klassieke vraagstukken van de historische taalkunde worden behandeld. Aan bod komen onder andere: belangrijke fonologische en morfologische taalontwikkelingen (deels ook in relatie tot andere Slavische talen); de status van het Oudrussisch ten opzichte van het Kerkslavisch; contactfenomenen door de eeuwen heen (Finoegrisch substraat; leenwoordenschat). Verder worden verschillende historische taalverschijnselen nader onderzocht in een selectie teksten zoals middeleeuwse brieven op berkenbast, kronieken, het Igorlied, de Domostroj en Avvakum.

Leerdoelen

 • Begrip van belangrijke historische taalontwikkelingen in het Russisch (klankwetten, ontwikkeling van naamwoord- en werkwoordsysteem), mede in relatie tot andere Slavische talen (en ook het Kerkslavisch) en in samenhang met contactverschijnselen.

 • Kennis van en inzicht in de belangrijkste historische bronnen die ten grondslag liggen aan het vakgebied.

 • Toepassen van kennis en methodologie op een selectie originele historische teksten (herkennen en analyseren van relevante taalverschijnselen)

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totaal 280 uur (10 EC).

 • Colleges (12 bijeenkomsten): 24 uur

 • Voorbereiding op colleges (gemiddeld 3 uur per bijeenkomst): 36 uur

 • Voorbereiding op mondelinge presentatie: 40 uur

 • Voorbereiding op schriftelijk tentamen (inclusief tentamen): 80 uur

 • Werkstuk (inclusief feedback): 100 uur

Toetsing

 1. Grondige voorbereiding op de wekelijkse bijeenkomsten (inclusief eventuele opdrachten) en actieve participatie in de klas (15%). Deelname aan de colleges is verplicht volgens de ‘80%-regeling’; zie verder Blackboard.
 2. Mondelinge presentatie (15%). De presentatie duurt precies 20 minuten en moet vergezeld gaan van een powerpoint en eventueel een handout.
 3. Schriftelijk tentamen (30%). Het schriftelijk tentamen bestaat uit open vragen over (a) de collegestof en (b) het op blackboard ter beschikking gestelde materiaal.
 4. Werkstuk (40%). Het werkstuk bestaat uit 4000 woorden (exclusief noten en bibliografie) met een marge van 10% over een thema dat aansluit bij de inhoud van de cursus.

Weging

Het eindcijfer bestaat uit het gewogen gemiddelde van de vier deelcijfers. Deelcijfers voor de onderdelen 2, 3 en 4 mogen niet lager zijn dan een vijf. Alleen het schriftelijk tentamen kan herkanst worden.

Herkansing

Alleen het schriftelijk tentamen kan herkanst worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

 • Tore Nesset, How Russian Came to Be the Way It Is. A Student’s Guide to the History of the Russian Language. Bloomington, Indiana: Slavica, 2015

 • Aanvullend materiaal via Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Registreren Contractonderwijs
Niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. E.L.Stapert

Coordinator of Studies: mw. drs. T. Bouma

Administrations Office: van Wijkplaats

Opmerkingen