Studiegids

nl en

Russische taalverwerving 2

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Taalverwerving Russisch uit de propedeuse of gelijkwaardig niveau.

Beschrijving

Let op voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht

Het vak Russische taalverwerving bestaat uit de volgende onderdelen: spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en luistervaardigheid. De colleges worden gegeven in het talenpracticum. Tijdens de lessen worden grammatica en woordenschat actief geoefend, de uitspraak en de intonatie verder verbeterd. Geheugentechnieken worden aangeleerd. De cursus bestaat uit 2 lessen van 2 uur per week (4 uur per week) in het eerste semester. In het tweede semester 2 uur per week. Deze cursus is gericht op het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden op professioneel niveau. De studenten worden voorbereid op het verblijf in Sint-Petersburg. Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moeten de studenten zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus wordt van de student verwacht dat hij tenminste voldoet aan niveau B1 van het Common European Framework of Reference.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur (5 ects)

  • College 52 uur (1e semester) + 12 uur (2e semester)

  • Huiswerk 74 uur

  • Tentamen 2 uur

Toetsing

  • Tussentoetsen (25%)

  • Deeltentamen in maart (25%).

  • Eindtentamen na terugkomst uit Sint Petersburg (50%) bestaat uit schrijf-, luister- en spreekvaardigheid. .

Herkansing

Het eindtentamen kan worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Nabespreking van de toetsen vindt plaats tijdens college of op afspraak indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Weging

Zie boven.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Bron, J. (e.a.). 2016. Pasport v Rossijoe (Deel 3, Tekstboek en Werkboek). Amsterdam

Aanmelden

nschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

*Registreren Contractonderwijs

  • à la carte: niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
L.Anissimova

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht. Maximaal 5 colleges per semester mogen gemist worden.