Studiegids

nl en

Beschrijvende taalkunde 1

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Propedeuse Taalwetenschap of equivalent

Beschrijving

De deelnemers aan dit college maken kennis met zowel de praktische als de theoretische kant van taalbeschrijving, waarbij de nadruk ligt op de taalkundige analyse van fonologische en morfosyntactische verschijnselen in de talen van de wereld. Aan de hand van concrete voorbeelden worden de studenten ingeleid in thema’s die relevant zijn voor het beschrijven van een taal en het schrijven van een grammatica. Het oplossen van taalkundige puzzels en de analyse van data zijn fundamenteel voor het ontdekken van taalkundige strategieën in de talen van de wereld. De studenten kiezen elk een grammatica van een hun nog onbekende en weinig geanalyseerde taal om aan de hand daarvan aspecten van de morfosyntaxis te onderzoeken.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus zouden studenten in staat moeten zijn:

 • technieken en conventies van de beschrijvende taalkunde toe te passen

 • een brede kennis te tonen van grammaticale basisthema’s die relevant zijn voor de beschrijving van weinig bestudeerde talen

 • basisvaardigheden in taalkundige argumentatie te hebben

 • Een heldere analyse te geven van bepaalde aspecten van de grammatica van een niet-westerse taal

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege

Studielast

De totale studielast 5EC x 28 = 140 uur:

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Bestuderen Literatuur: 52 uur

 • Toetsopdrachten en eindessay: 62 uur

Toetsing

 • Presentie & actieve deelname (20%)

 • Opdrachten (50%)

 • Eindessay (30%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Alleen de opdrachten kunnen herkanst worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • algemene mededelingen

 • terbeschikkingstelling PowerPoint collegestof

 • opdrachten

 • eventuele aanvullende literatuur – binnen de grenzen van de copyrightregels

Literatuur

In dit college wordt niet met een vast handboek gewerkt. Er zal een selectie worden gemaakt van Engelstalige literatuur (artikelen en hoofdstukken uit boeken), waarin de thema’s die tijdens het college aan de orde komen, centraal staan. Deze teksten kunnen zoveel mogelijk via de pagina van de Universiteitsbibliotheek worden downgeload. Enkele moeilijk te verkrijgen teksten zullen – binnen de grenzen van de copyrightregels op Blackboard geplaatst worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. M. Bruil

Onderwijsadministratie van Wijkplaats

E-mailadres Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk