Studiegids

nl en

Taalgebruik & diversiteit

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen. Eerstejaarsstudenten Taalwetenschap worden door de onderwijsadministratie ingeschreven voor de werkgroepen van dit vak. Overige studenten dienen contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk. Zelf inschrijven voor dit vak is niet mogelijk.

Studiegidsnummer Engelstalige vaknaam Language use in the World : 5511VE009

Beschrijving

In deze cursus wordt voortgebouwd op het vak Taal in Gebruik en die kennis wordt verdiept door aandacht te besteden aan de diversiteit in het taalgebruik; in dit vak wordt in het bijzonder ruime aandacht besteed aan de niet-westerse talen. Talen en culturen maken op verschillende manieren gebruik van verbale en non-verbale middelen om te communiceren. In dit college richten we ons op de verschillen en vereenkomsten tussen vormen van communicatie en hun taalkundige en culturele motivaties, de patronen van taalgebruik in communicatie en hoe deze samenhangen met de sociaal-culturele context waarin de communicatie plaatsvindt. Inheemse theorieën over communicatie in niet-westerse culturen worden behandeld en ook de verschillende communicatieve praktijken. De volgende onderwerpen komen aan bod: taal en status; taal en kennis; taal en politiek; taalfolklore; oraliteit.

Leerdoelen

 • kennis van en inzicht in concepten en verschijnselen van etnografie van communicatie

 • kennis van verschillen en overeenkomsten in taalgebruik tussen culturen

 • vaardigheid in de analyse van communicatieve interacties tussen gesprekspartners

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast (aantal EC x 28 uur): 5 x 28 = 140 uur

 • Hoorcollege: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur

 • Werkcollege: 1 uur per week x 13 weken = 13 uur

 • Bijeenkomsten Academische Vaardigheden: 12 uur

 • Toetsing: 2 uur

 • Literatuur bestuderen: uitgaande van 7 pagina’s per uur, 480 pp. = ca. 67 uur

 • Opdrachten maken: 4 x 5 uur = 20 uur

Toetsing

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met korte open vragen (40%)

 • 3 korte papers (3 x 20% = 60%)

De papers zijn een toetsing van praktische vaardigheden en moeten ingeleverd zijn om toegang te krijgen tot het schriftelijk tentamen.

Herkansing

Alleen het tentamen kan worden herkanst. Tentamencijfers lager dan 5.5 kunnen niet gecompenseerd worden met de korte papers.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het verstrekken van studiemateriaal en informatie over het vak. Daarnaast worden de schrijfopdrachten via Blackboard ingeleverd en beoordeeld.

Literatuur

Senft, Gunter. 2014. Understanding Pragmatics. Understanding Language Series. Oxford/New York, NY: Routledge.

Attentie: Dit is een ander boek dan Birner, Betty J. 2013. Introduction to Pragmatics dat gebruikt wordt in Taal en Communicatie.

Verdere vakinhoudelijke literatuur zal via blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen, dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk

Contact

Aone van Engelenhoven

Onderwijsadministratie van Wijkplaats