Studiegids

nl en

Statistiek voor taalkundigen

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Wiskunde C op VWO niveau wordt als bekend verondersteld.

Dit vak is uitsluitend bedoeld voor studenten van de BA Taalwetenschap en studenten van de minor Tweedetaalverwerving. Het kan niet gevolgd worden door studenten van andere opleidingen.

Beschrijving

De cursus behandelt beschrijvende en toetsende statistiek gericht op taalkundig onderzoek voor BA studenten Taalkunde. We bespreken specifiek methoden die van belang zijn voor kwantitatieve data-analyse in de (experimentele) taalkunde zoals de t-toets, variantieanalyse, regressie analyse en de analyse van kruisabellen .

Leerdoelen

Leerdoel 1: toepassen van basale begrippen uit de beschrijvende en toetsende statistiek
Leerdoel 2: praktische ervaring opdoen met statistische analyse software (SPSS)
Leerdoel 3: bekend zijn met de manier waarop statistische toetsen worden gerapporteerd

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Bijwonen van werkgroepen/hoorcolleges is verplicht, tenzij student voorafgaand aan de cursus contact opneemt met docent en overtuigende argumenten geeft voor absentie. Voor alle overige studenten geldt dat men wordt uitgeschreven uit de cursus als men meer dan 2 keer afwezig is geweest. Bij afwezigheid verliest men het recht vragen te stellen over het betreffende onderwerp.

Op tijd inleveren van serieus gemaakte wekelijkse opdrachten is verplicht. Indien er meer dan 1 opdracht niet op tijd is ingeleverd (of niet serieus gemaakt) krijgt men geen toegang tot het tentamen (praktische toets en tentamens). Van de student wordt een actieve leerhouding verwacht.

Van deelenemers wordt actieve participatie en zelfmonitoring van vooruitgang verwacht.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Bijwonen college: 26 uur
Bijwonen practica: 10 uur
Bestuderen Literatuur: 35 uur
Maken opdracht(en) : 40 uur
Voorbereiding voor toetsing: 23 uur
Bijwonen examens: 6 uur

Toetsing

Toetsing

  • Praktische toets

  • Twee tentamens

Weging

  • Praktische toets: 30%; Tentamens: 70%

Herkansing

Alle elementen kunnen herkanst worden.

Zowel beide tentamens als praktische toets moeten minimaal voldoende (5.5) zijn na correctie voor gokken om het vak te halen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • Het ter beschikking stellen van literatuur

  • Het geven van een overzicht

  • Communicatie over de cursus

Literatuur

Verplichte literatuur ter voorbereiding op de colleges/werkgroepen (zie blackboard voor details):

  • Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Andy Field (2017)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Dit vak is uitsluitend bedoeld voor studenten van de BA Taalwetenschap. Het kan niet gevolgd worden door studenten van andere opleidingen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Dr. J. Witteman

Onderwijsadministratie van Wijkplaats

E-mailadres Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk