Studiegids

nl en

Politiek Debat (MA Neerlandistiek)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Dit vak wordt in samenwerking met Nederlands aangeboden en is in het Nederlands, actieve en passieve kennis van het Nederlands is noodzakelijk. Studenten die dit literatuur seminar volgen als onderdeel van de subtrak Poltiek Debat hoeven niet het literatuur seminar van PCNI te volgen.

A full active and passive knowledge of Dutch is required

Beschrijving

Deze cursus is een onderdeel van het MA-traject ‘Het politieke debat: geschiedenis en retorica’.
We lezen in deze cursus historische en theoretisch-retorische literatuur over het politieke debat, in Nederland en West-Europa. De literatuur biedt een overzicht, maar we zullen die ook kritisch bespreken en confronteren met de historische en actuele praktijk van het politieke debat met name in de Nederlandse context.

De politieke actualiteit van debat en retorica bekijken we vanuit een theoretische en historische achtergrond.
De cursus is gebaseerd op het gezamenlijk lezen van teksten, reflecties in de vorm van boekbesprekingen met een stelling, en gezamenlijke discussie. Het is een intensieve lees- en discussiereeks die vooral de eerste helft van het semester wekelijks een prestatie vraagt, het afsluitende essay is betrekkelijk kort en kan voortbouwen op het werk in het college.

Daarnaast bevat de cursus ook meer praktische onderdelen: een serie gastcolleges door (oud-)politici en mensen uit de wereld van de politieke journalistiek. Een vast onderdeel is ook een bezoek aan de Tweede en Eerste Kamer en een gesprek met Kamerleden. Telkens wordt bij deze delen van de studenten gevraagd (in groepjes) de discussie voor te bereiden. Ten slotte streven we er ook naar praktisch met debat te oefenen, met een debatleider.

Dit vak dient ook als literature seminar voor de sub-track Politiek Debat. Dan behoeft het literature seminar PCNI dus niet gevolgd te worden.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

The student has acquired:

 • 1) The ability to analyse and evaluate literature with a view to addressing a particular historical problem;

 • 2) The ability to give a clear and well-founded oral and written report on research results in correct English, when required, or Dutch, meeting the criteria of the discipline;

 • 3) The ability to participate in current debates in the specialisation.

Leerdoelen, specifiek voor de specialisatie

 • 4) Thorough knowledge and comprehension of one of the specialisations or subspecialisations as well as of the historiography of the specialisation, focusing particularly on the following:

 • in the subspecialisation Political Debate also: political debates and debating styles in the Netherlands and abroad, both from a historical and a current perspective.

Rooster

Het rooster is beschikbaar op de MA History website.
Zie Rooster MA Neerlandistiek
Zie Rooster MA Linguistics

Onderwijsvorm

 • Seminar

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • College volgen, inclusief excursie naar Den Haag: ca. 30 uur

 • Voorbereiden discussie en colleges: ca. 10 uur

 • Lezen literatuur en schrijven reflecties, inclusief opzet eindwerkstuk: 200 uur

 • Eindwerkstuk: 40 uur

Toetsing

 • Werkstuk (omvang wordt gedurende het college bekend gemaakt; bevat interdisciplinaire componenten)
  Getoetste leerdoelen: 1-4

 • Opdracht 1 (gezamenlijk voorbereiden en bijdragen aan de discussies tijdens de colleges onder anderen met (oud-)politici)
  Getoetste leerdoelen: 4

 • Opdracht 2 (tussentijdse schriftelijke kritische besprekingen van de gelezen literatuur)
  Getoetste leerdoelen: 1-4

Weging

Werkstuk: 60%
Opdracht 1: 20%
Opdracht 2: 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk minimaal een 5,5 moet zijn.

Herkansing

Herkansing geschiedt door het herschrijven van het afsluitende werkstuk in overleg met de docent.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Onderlinge communicatie

 • Posten opdrachten, papers

Literatuur

 • P. Bootsma en A.C. Hoetink, Over lijken. Ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer (Amsterdam 2006)

 • Frans H. van Eemeren, Strategic Maneuvering in Argumentative Discourse (Amsterdam 2010), 1-96 (tot paragraaf 4.2)

 • Jonathan Charteris-Black, Politicians and Rhetoric. The Persuasive Power of Metaphor (Hampshire/New York 2011 (Second Edition)), 1-51

 • Amy Gutman & Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy? (Princeton 2004), 1-94

 • Ton van Haaften, ‘Norm en taal in politiek Den Haag’ in: M.-C. Foblets e.a. (red.), Liber Amicorum René Foqué. 631-645 (Gent 2012).

 • Ton van Haaften, ‘Debate and political culture’ in: Ton van Haaften et al., Bending Opinion. Essays on Persuasion in the Public Domain, 349-368 (Leiden 2011)

 • Maarten van Leeuwen, ‘Taalkundig-stilistische analyse: de casus Wilders/Pechtold’, Tijdschrift voor Taalbeheersing 37 (2015), nummer 1, blz. 33-78

 • H.C.G. Matthew, ‘Gladstone rhetoric and politics’ in: P.J. Jagger (ed.), Gladstone. (Londen 1998), 213-234

 • H. José Plug, Ad hominem arguments in the Dutch and the European Parliaments: Strategic manoeuvring in an institutional context’ in: Cornelia Ilie, European Parliaments under Scrutiny, 305-328 (Amsterdam 2010)

 • Peter jan Schellens, De toon van het debat (afscheidsrede Radboud Universiteit Nijmegen 2013)

 • J.J.B. Turpijn, Mannen van gezag: de uitvinding van de Tweede kamer (1848-1888). (Amsterdam 2008)

 • H. te Velde, ‘Spelers en spelbrekers. De beschaving van de Tweede Kamer’, De negentiende eeuw (30), 35-47

 • H. te Velde, Sprekende politiek. Redenaars en hun publiek in de parlementaire gouden eeuw. (Amsterdam 2015)

 • B. Wolthuis, ‘Het spelkarakter van het parlementaire debat’ in: R&R: rechtsfilosofie en rechtstheorie 3 (2007), 12-33

 • David Zarefsky, ‘Strategic manoeuvering in political argumentation’ in: Frans H. van Eemeren (ed.) Examining Argumentation in Context,115-130. (Amsterdam 2009)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar in het Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

dhr. Prof.dr. H. te Velde

Opmerkingen

Het vak wordt in samenwerking met Nederlands aangeboden en is daarom in het Nederlands.