Studiegids

nl en

Veiligheidsbeleid

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot master Criminaliteit en Rechtshandhaving (Crime and Criminal Justice)(zie ook OER).

Beschrijving

In dit vak staat de besluitvormings- en beleidscyclus rond veiligheid centraal. U maakt kennis met bestuurskundige, juridische en criminologische aspecten van veiligheidsbeleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau. De verschillende fasen van de beleidscyclus worden geduid en geanalyseerd. De aandacht wordt daarbij gericht op zowel sociale als fysieke veiligheid. Ten aanzien van de totstandkoming van beleid besteden we aandacht aan de organisaties en personen die de veiligheidsagenda bepalen en welke beleidstheorieën ten grondslag liggen aan bepaalde problemen en oplossingen. Beleidsplannen zijn een cruciaal onderdeel van het veiligheidsbeleid en de verschillende elementen van het beleidsplan worden dan ook nauwkeurig behandeld. Gekeken zal worden naar concrete beleidsvoorstellen op het terrein van veiligheid en criminaliteit en de daaruit voortvloeiende projecten.

Dit vak zal een bestuurskundig accent hebben waarbij juridische en criminologische elementen als uitgangspunt worden gehanteerd.
U stelt gezamenlijk een beleidsplan op, waarbij aandacht is voor beleidsinstrumenten, effectiviteit, maatregelen, financiën, planning en politieke realiteit. Ten behoeve van de burgemeester van een middelgrote gemeente maken de studenten een beleidsplan voor een concreet probleem in de stad. Daarvoor moeten de studentenzelfstandig empirisch onderzoek doen naar de aard en achtergrond van het probleem en vooral ook naar de politieke en bestuurlijke aspecten van het probleem en de oplossingen.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt de politiek-bestuurlijke omgeving waarin veiligheidsbeleid tot stand komt en wordt uitgevoerd karakteriseren;

 • U kunt de organisaties die een rol spelen in de verschillende fasen van veiligheidsbeleid benoemen;

 • U kunt veiligheidsbeleid karakteriseren als apart en integraal onderdeel van het overheidsbeleid ter bestrijding en voorkoming van criminaliteit;

 • U kunt kennis uit criminologische deelgebieden, zoals de bestuurskunde en het recht integreren op het veiligheidsbeleid op verschillende overheidsniveaus (Rijk, provincie en gemeente);

 • U kunt samenhang, complementariteit, overlapping, verschillen en maatschappelijke context van de criminologische deelgebieden op het veiligheidsbeleid identificeren in relatie tot het besturen van veiligheid;

 • U kunt criminologische kennis op een praktijkproduct toepassen: zelfstandig onderzoek verrichten naar veiligheidsprobleem en oplossingen op gemeentelijk niveau;

 • U kunt een beleidsplan voor een gemeente inzake het veiligheidsbeleid omtrent een specifiek probleem opstellen en presenteren.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Docent(en): prof. dr. mr. E.R. Muller en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de in het werkboek opgegeven literatuur.

Individuele begeleiding

 • Wekelijkse individuele begeleiding beleidsplan

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen, open vragen (50%)

 • Beleidsplan voor specifieke gemeente inclusief presentatie (50%)

 • Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten (minimaal een 5,5).

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Herkansing

 • Beide onderdelen kunnen worden herkanst. In geval van een klein aantal deelnemers bestaat de mogelijkheid dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen. U wordt hiervan dan tijdig op de hoogte gesteld.

Inleverprocedures

 • Op dag van tentamen dient beleidsplan ook te worden ingeleverd; beleidsplan dient digitaal ingeleverd te worden via safe assign

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • E.R. Muller (red.), Veiligheid: Veiligheid en veiligheidsbeleid. Deventer: Kluwer, 2012.

 • E.R. Muller, Security, safety and criminal justice in the Netherlands: An organizational and legal perspective, Kluwer, Deventer 2012. Dit boek zal digitaal in pdf beschikbaar worden gesteld aan de studenten.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Kritisch denken

 • Beleidsvorming

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. mr. E.R. Muller

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.07

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl