Studiegids

nl en

Schrijven over Azië voor een breed publiek

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Het vak staat open voor bachelorstudenten Japan- Korea- of Chinastudies die in hun tweede jaar of hoger zitten. Studenten van andere opleidingen alleen na toestemming docent.

Beschrijving

De studenten gaan met elkaar een website maken waarop ze artikelen over hun vakgebied plaatsen die interessant zijn voor een breed publiek. De site heeft een publiek voor ogen van geïnteresseerde leken met geen of nauwelijks kennis van Oost-Azië. De studenten baseren zich voor hun artikelen deels op papers die ze eerder schreven voor hun studie, deels op actuele ontwikkelingen in Azië.

De studenten krijgen schrijftechnieken en -trainingen aangeboden die afkomstig zijn uit de journalistiek en schrijven in principe elke week een artikel. In het begin zijn dat kortere artikelen over de actualiteit, op het laatst schrijven zij een langer artikel over een onderwerp binnen hun vakgebied. Ze leren hoe ze academische kennis verkregen tijdens hun studie kunnen gebruiken voor het schrijven van aantrekkelijke, goed leesbare artikelen voor een breed publiek. Ook leren zij te reflecteren op de manier waarop journalisten invalshoeken bij het nieuws kiezen en op hoe dat kan verschillen in de verschillende landen. Elke week presenteren studenten bij toerbeurt een nieuwsquiz over actuele ontwikkelingen in de regio. Ze schrijven daarnaast zelf artikelen over de actualiteit. Ook redigeren zij artikelen van medestudenten.

Twee maal tijdens de cursus houden de docenten spreekuur. Dan kunnen studenten hun individuele stukken en individuele problemen bij het schrijven een op een met de docent bespreken.

De docenten, beide journalisten met ervaring als correspondent in China en als sinoloog afgestudeerd in Leiden, geven korte, praktische inleidingen gericht op het verbeteren van schrijftechniek en begeleiden de bespreken mogelijke invalshoeken bij het nieuws. Verder dienen zij als eindredacteuren van de site. Ze geven feedback op het werk van de studenten voordat hun stukken op de site komen. De site blijft in eerste instantie intern.

Leerdoelen

 • Weten wat de verschillen zijn tussen academisch en journalistiek schrijven

 • Soepel leren schakelen tussen beide vormen bij het schrijven van eigen artikelen

 • Kennis die is opgedaan tijdens de studie gebruiken voor het schrijven van stukken die leesbaar en aantrekkelijk zijn voor een breed publiek

 • Goed, foutloos, helder en bondig formuleren

 • Kritisch kijken naar eigen stukken en stukken van medestudenten en leren crateieve oplossingen aan te dragen om stukken beter te maken

 • Signaleren van en schrijven over actuele ontwikkelingen in Oost-Azië

 • Analyseren hoe beroepsjournalisten uit verschillende landen naar Azië kijken en welke invalshoeken zij kiezen

Rooster

Voor het rooster zie website van Chinastudies

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • 2 uur per week werkcollege, 13 x 2 uur = 26 uur

 • Voorbereiden nieuwsquiz: 1 x 6 uur = 6 uur

 • Bijhouden actualiteit in de regio: 12 x 2 uur = 24 uur

 • Schrijven en herschrijven eigen artikelen, individuele gesprekken met docent: 12 x 5 uur = 60 uur

 • Redigeren artikelen medestudenten: 12 x 2 uur = 24 uur
  Totale studielast: 140 uur = 5 ect

Toetsing

Studenten schrijven voor elk college ofwel een nieuw artikel ofwel een tweede versie van een eerder artikel. Die artikelen variëren in lengte van 300 woorden in het begin tot 1500 woorden in de laatste week. De zes definitieve versies van artikelen krijgen een cijfer, de zes eerste versies krijgen alleen commentaar.

Daarnaast krijgen de studenten zes keer een cijfer voor het redigeren van artikelen van hun medestudenten.

Het eindcijfer is alsvolgt samengesteld:
70% van het eindcijfer bestaat uit het totaalcijfer voor de diverse artikelen.
Dat cijfer komt tot stand op de volgende manier:

 • Artikel 1: 10%

 • Artikel 2: 10%

 • Artikel 3: 15%

 • Artikel 4: 15%

 • Artikel 5: 25%

 • Artikel 6: 25%

Het gemiddelde van de zes definitieve artikelen dient voldoende te zijn.

20% van het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van de 6 cijfers voor het redigeren van de artikelen van anderen.
10% van cet cijfer bestaat uit een totaalcijfer voor actieve deelname aan de colleges en aan de nieuwsquiz.
Aanwezigheid tijdens de colleges is verplicht: de student mag maximaal 2 van de 13 colleges missen.

Herkansing

Artikelen die in definitieve versie niet voldoende zijn kunnen tijdens de collegeperiode nog een keer herschreven worden. Als het totaalcijfer van de artikelen onvoldoende is, moet het vak het volgende jaar worden overgedaan.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt niet gebruikt

Literatuur

Soms zullen er voorafgaand aan een college specifieke artikelen worden uitgereikt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Garrie van Pinxteren Tabitha Speelman