Studiegids

nl en

Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De stof van Inleiding in de ontwikkelingspsychologie wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

Kinderen zijn bij hun geboorte voorzien van een genetische, biologische ‘bagage’. Deze bagage is van invloed op de ontwikkeling en de mogelijkheden en beperkingen van opvoeding. Juist (ortho-)pedagogen moeten zich bewust zijn van de rol van genetische en biologische factoren in ontwikkeling en opvoeding. De vraag naar de verhouding tussen natuur en cultuur in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen heeft daarom een centrale plaats in de discussie over de grondslagen van de pedagogische wetenschappen. In deze cursus wordt onderzocht hoe de evolutietheorie en de neuropsychologie nieuw licht werpen op de relatie tussen natuur en cultuur in opvoeding en ontwikkeling. Aan bod komen de rol van genen, de ontwikkeling van het brein en de invloed van hormonale systemen. Er zal wat dieper worden ingegaan op de ontwikkeling van het stress-systeem en de rol van stress in het vroege leven. Ten slotte wordt bestudeerd welke implicaties deze neurobiologische achtergronden hebben voor de pedagogiek als wetenschap die nieuwe en praktisch bruikbare kennis over opvoeding en hulpverlening wil aandragen.

Leerdoelen

Kennis opdoen van (neuro-)biologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling. In deze cursus krijgt de bachelor een idee van de ontwikkeling van brein en zenuwstelsel en kan het functioneren van hersengebieden koppelen aan gedrag. Daarbij is de student zich bewust van de rol van genen en hormoonsystemen. De student raakt bekend met de methoden en technieken die gebruikt worden in biologisch getint pedagogisch onderzoek. Vakliteratuur in deze richting zal gemakkelijker te lezen zijn.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van twee deeltoetsen. Deeltoets A en B zijn beide schriftelijke tentamens met open èn multiple choice vragen. Voor beide deeltoetsen dient tenminste een 5.0 te worden gehaald om een eindcijfer voor het vak te kunnen behalen. Het eindcijfer wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de cijfers voor de deeltoetsen en moet tenminste een 6.0 bedragen (eindcijfers tussen 5.5 en 5.9 worden afgerond naar een 6.0). De resultaten van deeltoets A en B tellen elk mee voor 50%.

Blackboard

De collegestof zal voorafgaand aan het desbetreffende college op Blackboard verschijnen evenals mededelingen over de colleges.

Literatuur

  • Sapolsky, Robert M. (nieuwste druk). Why zebras don’t get ulcers. An updated guide to stress, stress-related diseases, and coping. New York: Freeman.

  • Ward, Jamie. (2016). The student’s guide to social neuroscience. Second edition. New York: Psychology Press.

  • Overige literatuur in de vorm van artikelen (wordt tijdens de colleges bekend gemaakt).

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Vragen over deel A kunt u per mail richten aan mw. dr. R. Huffmeijer. Vragen over deel B kunt u per mail richten aan mw. dr. R. van der Veen