Studiegids

nl en

Negotiation & Mediation

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De cursus Negotiation and Mediation is geïnspireerd op het “Program on Negotiation” aan Harvard Law School en maakt je bekend met de algemene beginselen rondom onderhandelen, mediëren en omgaan met conflicten. Na afloop van deze cursus heb je de kennis en vaardigheden verkregen die je nodig hebt om effectief en zelfverzekerd te handelen in onderhandelings- en mediatiesituaties. Je krijgt inzicht in de veelvoorkomende uitdagingen waarmee werknemers in organisaties te maken krijgen wanneer het gaat om interpersoonlijke communicatie. Deze kennis is doorgaans van groot belang voor eenieder die na zijn studie aan het werk gaat. Zo krijgen veel juristen in hun latere beroepspraktijk te maken met conflictbemiddeling, zowel als het gaat om de ondersteuning van cliënten, als op de werkvloer, met collega’s of zelfs je leidinggevenden. De kennis en vaardigheden die je verkrijgt in deze cursus kunnen worden toegepast op een breed scala aan situaties, zoals sollicitatie-interviews, functioneringsgesprekken, werken in teams en (strategische) besluitvorming. Weten hoe te handelen in dit soort situaties is van essentieel belang, zeker wanneer je een leiderschaps- of managementpositie inneemt. Kennis over onderhandelen en mediëren vormt daarom een onontbeerlijk onderdeel van je latere beroepsuitoefening als jurist.

De cursus beslaat zeven weken waarin actuele thema’s aan de orde komen rond onderhandelen en mediëren, zowel binnen als buiten een organisatiecontext. Eén week bestaat uit een hoorcollege en werkcollege. Tijdens de werkcolleges ligt de nadruk op het verwerven van praktische vaardigheden, onder meer door te oefenen met onderhandelen en mediëren. Tijdens de hoorcolleges raak je bekend met de theorie rond onderhandelen en mediatie en ga je reflecteren op je ervaringen in de werkcolleges. Door middel van de werkcolleges is de cursus ervaringsgericht en stelt het je in staat om kennis van de principes te integreren met je eigen persoonlijke ervaringen en zo je vaardigheden te ontwikkelen.

Het vak Negotiation and Mediation gaat in essentie over hoe mensen zich tot elkaar verhouden. De cursus legt de nadruk op de aspecten van een effectieve onderhandeling of bemiddeling en leert je om je eigen gedrag, maar ook dat van anderen, in dat soort situaties te analyseren. Op deze manier beoogt de cursus je de mogelijkheid te geven om je talenten, vaardigheden, en tekortkomingen als onderhandelaar of bemiddelaar te verkennen, over jezelf te leren en in een veilige omgeving te oefenen ter voorbereiding op de juridische praktijk.

Leerdoelen

Aan het eind van de collegereeks kun je:
1) de belangrijkste theorieën en stromingen in dit vakgebied begrijpen.
2) begrijpen hoe waarde te creëren en overeenstemmingen te bereiken die voor beide partijen gunstig zijn.
3) meerdere stijlen hanteren voor het oplossen van onproductieve onderhandelingen.
4) het gedrag van anderen gedurende onderhandelingen analyseren en voorspellen.
5) begrijpen wanneer te onderhandelen en wanneer niet.
6) jezelf voorbereiden op mediatiesituaties en de aangeleerde principes gebruiken om effectief conflicten te bemiddelen.
7) meer vertrouwen hebben in je eigen onderhandelings- en mediatievaardigheden.
8) de verkregen vaardigheden (bijv. actief luisteren, herformuleren, conflict ombuigen in samenwerking) inzetten om de ervaring van je dagelijkse interacties te verbeteren, zowel binnen als buiten organisaties.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. W. Steinel, dr. S. Harinck en drs. B. van Riesen.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: let goed op Blackboard!

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: drs. N. Strohmaier, dr. W. Steinel, dr. S. Harinck en drs. B. van Riesen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: let goed op Blackboard!

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen (70%) en groepsopdracht (30%).

Voor het tentamen dient minimaal het cijfer 5.0 te worden behaald. De met een voldoende afgesloten onderdelen kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgend jaar.
Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoren het werkboek, geselecteerde artikelen en hetgeen is behandeld tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Lewicki, R. J., Saunders, D. M., & Barry, B. (2015). Essentials of negotiation (6th International Edition). New York, NY: McGraw-Hill. ISBN: 9789814577274

 • Artikelen die beschikbaar worden gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. Helen Pluut

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, kamer B3.07

 • Bereikbaarheid: via secretariaat Bedrijfswetenschappen

 • Telefoon: 071 527 5386

 • E-mail: h.pluut@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.