Studiegids

nl en

Vertalen in en uit het Spaans

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Voldoende beheersing van de Spaanse en Nederlandse taal. Aanbevolen minimaal Spaans B1+ en B2 en Nederlands B1+.

Beschrijving

Deze cursus is een inleiding in het vertalen. Er komen allerlei soorten teksten voorbij: juridische teksten, websites en boekfragmenten: we gaan aan de slag met literair vertalen, maar ook algemeen vertalen. Daarnaast verdiepen we ons in de vertaalwetenschap, waarbij we ons vooral richten op de onderdelen die praktisch toepasbaar zijn. We zullen bijvoorbeeld kijken naar verschillende manieren om realia te vertalen: wat doe je met een lekkerbekje in een Spaanse tekst, en als Malinche verschijnt in een verhaal uit Mexico, leg je in de Nederlandse vertaling dan precies uit wie zij was? Vaste uitdrukkingen zijn ook vaak lastig: waar een Nederlandse schrijver zich misschien achter de oren zal krabben, mijmert een Colombiaan: ‘voor als de vliegen’ (‘por si las moscas’).

Leerdoelen

 • Kennis van verschillende vertaalstrategieën;

 • Reflectie op vertaalproblemen en mogelijke oplossingen;

 • Produceren van linguïstisch correcte en functionele vertalingen van verschillende soorten teksten, zowel literair als niet-literair;

 • Toepassen van verschillende vertaalstrategieën.

 • Kennis van het werkveld van een (literair) vertaler

Rooster

Collegerooster LAS
Het vak is in het rooster opgenomen in Bachelor LAS jaar 3, semester 1.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege/Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Voor een vak van 5 EC staat 140 uur:

 • Colleges: 8 colleges van 2 uur: 16 uur;

 • Voorbereiding (vertaalopdrachten): 60 uur;

 • Lectuur en zelfstudie: 16 uur;

 • Werkstuk (vertaling): 48 uur.

Toetsing

 • Meerdere schriftelijke opdrachten: voor elk college bereiden de studenten een vertaling voor, hetzij Spaans-Nederlands, hetzij Nederlands-Spaans. Meestal betreffen dit teksten van ongeveer 500 woorden. Er zijn 7 opdrachten: daarvan mogen de studenten er 3 kiezen die meetellen voor het cijfer.

 • Een werkstuk ter afsluiting, het werkstuk bestaat uit een vertaling met toelichting van enkele vertaalstrategieën.

Weging

 • Opdrachten (60%)

 • Werkstuk (40%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De herkansing bestaat uit een herschreven werkstuk (100%).

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Voorafgaand aan de eerste week zal het programma, de informatie over het vak en de verplichte literatuur op Blackboard verschijnen.

Aanbevolen literatuur: Denken over vertalen Ed. Ton Naaijkens, Cees Koster, Henri Bloemen en Caroline Meijer. Nijmegen: Vantilt, 2010.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Mw. L.L. Thunnissen MPhil

Studiecoördinator: A.C. Wapenaar MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Voor de colleges geldt een aanwezigheidsplicht: 80%.