Studiegids

nl en

Aristophanes en de Oude Komedie: ‘Vrouwen naar de Volksvergadering’ (Ecclesiazusae)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Studenten moeten in het bezit zijn van een propedeuse GLTC

Beschrijving

De Griekse komedie is een uitbundig genre waaraan van alles te beleven valt: als theater performance, in taalkundige en literaire zin, maar ook als een fenomeen dat nauw verbonden is met de Atheense democratie. De beroemdste komediedichter, Aristophanes, schreef verschillende stukken waarin de vrouwen de macht grijpen. Eén daarvan, de Ecclesiazusae (‘vrouwen in de volksvergadering’) staat in dit college centraal. We lezen dit stuk en besteden aandacht aan alle mogelijke aspecten daarvan, van tekstkritiek, tot satire en burgerschapskritiek. Het stuk werpt een satirisch licht op de man-vrouw verhoudingen in Athene, en doet verregaande voorstellen voor het afschaffen van bezit en huwelijk – ten dele lijkend op wat Plato doet in de Republiek.
We maken kennis met recente stromingen in het onderzoek naar deze dichter en zijn genre.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • kennis van de vorm, inhoud en interpretatie van Aristophanes’ Ecclesiazusae als representant van het genre van de oude komedie.

Vaardigheden

De student leert:

 • tekstpassages te analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur;

 • een apparatus criticus lezen en editoriale keuzes kritisch te beoordelen; het resultaat daarvan uiteen te zetten in een helder en goed beargumenteerd mondeling referaat, ondersteund door hand-out (mondelinge vaardigheden)

 • de in BA2 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag).

 • de bestudering van een concrete afgebakende vraag m.b.t. de interpretatie van de Ecclesiazusae als representant van de oude komedie, d.m.v. een persoonlijke leeslijst bij het mondeling tentamen;

 • constructieve kritiek op referaten te geven en ontvangen; actief te participeren in wetenschappelijke discussies en het reflectievermogen op die discussies te vergroten. (mondelinge en samenwerkingsvaardigheden).

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • college: 2x2 uur per week x 7 = 28 uur;

 • voorbereiding: gemiddeld ca 1 u per college uur = 28 uur;

 • voorbereiding referaat over tekstkritisch probleem: 29 uur, inclusief begeleiding door docent

 • mondeling tentamen 1 uur, en voorbereiding 54 uur;

Toetsing

Toesting

 • actieve participatie en voorbereiding (10%)

 • mondeling referaat (30%)

 • mondeling tentamen (60%)

De deelname aan de colleges is verplicht en een voorwaarde om het college succesvol af te ronden

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Alle toetsvormen worden nabesproken door de docent (schriftelijke of mondelinge feedback).
Het gewogen gemiddelde moet voldoende zijn; tevens moeten die onderdelen samen gemiddeld voldoende zijn die rechtstreeks betrekking hebben op beheersing van de Griekse tekst. Bij een onvoldoende gemiddelde vindt herkansing plaats door middel van een mondeling tentamen.
Het mondelinge tentamen behelst de Griekse tekst van de Ecclesiazusae, te bestuderen m.b.v. twee commentaren, en een leeslijst gebaseerd op de onderzoeksinteresse van de student.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard, Wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van collegemateriaal (syllabus etc.)

Literatuur

Bij aanvang van het college wordt een initiële bibliografie uitgereikt. Studenten worden aangemoedigd ook zelf literatuur te zoeken. Er wordt een leesplank op de leeszaal ingericht om literatuur beschikbaar te maken.
Als tekst wordt gebruikt:

 • Aristophanes Ecclesiazusae, with introd., transl. and comm.. by Alan H. Sommerstein. Aris & Philips Classical Texts 1998, repr with addenda 2007

verplichte literatuur voor iedereen:

 • Saïd, Suzanne, ‘The Assemblywomen: Women, Economy, and Politics’, in: Erich Segal (ed.), Oxford Readings in Aristophanes. Oxford: OUP 1996, 282-313.

 • Christ, Matthew R., ‘Imagining Bad Citizenship in classical Athens: Aristophanes’ Ecclesiazusae 730-876’, in: Ineke Sluiter & Ralph Rosen (eds.), KAKOS. Badness and Anti-Value in Classical Antiquity. Leiden: Brill 2008, 169-183.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof.dr. I. Sluiter

Opmerkingen

Niet van toepassing.