Studiegids

nl en

Entrepreneurial Finance

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Voor het goed kunnen volgen van het vak Entrepreneurial Finance is enige kennis van accounting (bijvoorbeeld management accounting en/of financial accounting) noodzakelijk. Voorafgaand aan de colleges wordt geprobeerd een kort deficiëntiecollege accounting in te roosteren.

Beschrijving

Entrepreneurial of Corporate Finance gaat over het aanwenden en aantrekken van vermogen door een onderneming. Waardecreatie wordt in de theorie van de corporate finance als het centrale doel van een onderneming beschouwd. Dit doel wordt min of meer opgelegd door de financiële omgeving. Kennis van deze omgeving – markten en financiële instituties – van een onderneming verschaft de context. Waarde vindt zijn basis in de toekomstige kasstromen; dit is een andere invulling dan in de accounting. Waardecreatie kent verschillende dimensies die vanuit verschillende invalshoeken – veelal separaat – worden bestudeerd. Twee belangrijke invalshoeken zijn de wijze waarop wordt geïnvesteerd en waarop wordt gefinancierd. Hoe bepaalt het management van een onderneming of een door haar beoogde investering financieel aantrekkelijk? Hoe worden de relevante kasstromen van een investering berekend? Hoe gaat de onderneming om met inschattingen van onzekerheid? Dergelijke vragen komen aan de orde bij de investeringsselectiemethoden. In deze benadering wordt uitgegaan van een gegeven vermogenskostenvoet. In het onderdeel financiering staat de bepaling van deze vermogenskostenvoet centraal. De vraag is welke determinanten hierbij een rol spelen. Uiteindelijk zijn beide te herleiden tot de waarde van de onderneming: de waarde van de toekomstige kasstromen van de investeringen is gelijk aan de waarde van de verschillende vermogenstitels die de onderneming heeft uitstaan. Belangrijke ondersteunende aspecten en concepten bij deze twee pijlers zijn de relatie tussen accounting en finance (speciaal voor de berekening van de kasstromen) en de relatie tussen risico en rendement (voor de berekening van de vermogenskosten).

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Inzicht verkrijgen in diverse dimensies van waarde en de aspecten die een rol spelen bij de waardering van een onderneming. Het kunnen oplossen van investerings- en financieringsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, met cijfermatige onderbouwingen zonder de achterliggende concepten te veronachtzamen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De onderbouwing van de doelstellingen en financiële beslissingen van een onderneming uit kunnen leggen in het perspectief van financiële markten en instituties.

 • Het verband tussen waarde, kasstromen en rendement kunnen beschrijven en toepassen bij de investeringsanalyse, de waardering van obligaties en aandelen.

 • Het verband tussen waardecreatie, investeringsanalyse en de keuze van de vermogensstructuur kunnen uitleggen en toepassen.

 • De relatie en de verschillen tussen accounting en finance kunnen uitleggen en toepassen.

 • De relatie tussen risico en rendement kunnen uitleggen en toepassen.

 • Separate inzichten van corporate finance kunnen integreren, ook met andere bedrijfswetenschappelijke disciplines.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): dr. T.L.M. Verdoes

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van betreffende hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen per week .

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): dr. T.L.M. Verdoes

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen en voorbereiden van casus. Studenten die zich niet hebben voorbereid worden uit de werkgroepen verwijderd.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (80%)

 • Schrijfopdracht (20%) waardecreatie van ondernemingen waarbij inzichten, aspecten en concepten uit de theorie van de entrepreneurial/corporate finance moeten worden geïntegreerd met strategische en marketing gerelateerde theorieën.

Het cijfer van de schrijfopdracht geldt ook voor de herkansing, maar niet voor een volgend jaar (het cijfer blijft dus alleen gedurende het collegejaar geldig). Gedurende de onderwijsperiode van het vak wordt nadere informatie over de schrijfopdracht verstrekt.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Nader te bepalen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Brealey, R.A., S.C. Myers, A.J. Marcus (BMM), Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill, achtste druk, ISBN 978-981-4670-94-4 (de relevante hoofdstukken zijn opgenomen in het rooster).

 • Artikel voor laatste college (doorlezen, geen verplichte stof) en alleen als er tijd over is: Lewellyn D., 2008, Financial innovation and the new economics of banking: lessons from the financial crisis, in Challenges for monetary Policy-makers in emerging markets, South African reserve Bank conference series. (te downloaden via internet)

Werkboek:

 • Dit bevat voornamelijk rooster technische zaken. Het werkboek wordt op Blackboard opgenomen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.L.M. Verdoes

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B3.05

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 7753

 • E-mail: t.l.m.verdoes@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.