Studiegids

nl en

BA-eindwerkstuk Italiaanse taal en cultuur

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Alvorens met het BA-eindwerkstuk te beginnen, dient de student:

  • de propedeuse te hebben afgerond

  • minstens 40 EC van het tweede jaar te hebben behaald, waaronder alle taalvaardigheidsvakken (= Taalvaardigheid IIa, IIb, IIc en IId).

Beschrijving

Het BA-eindwerkstuk sluit aan bij één van de specialismen van de Opleiding Italiaanse taal en cultuur, te weten: de letterkunde van de Middeleeuwen en de Renaissance, de moderne letterkunde, de historische taalkunde en de moderne taalkunde.

Ter voorkoming van studievertraging is het noodzakelijk in een vroeg stadium (dat wil zeggen bij aanvang van het 3e studiejaar) te komen tot vaststelling van het onderwerp van het BA-eindwerkstuk. De keuze hiervan dient altijd vooraf te worden vastgelegd in overleg met de docent die het BA-eindwerkstuk begeleidt, en behoeft diens goedkeuring. Ter oriëntatie kan de student BA-eindwerkstukken raadplegen die ter inzage liggen op het onderwijssecretariaat.

Bij problemen omtrent de onderwerpskeuze van het BA-eindwerkstuk kan de student zich wenden tot de studiecoördinator.

Zie verder
Studietips
Facultaire regeling BA-werkstuk

Leerdoelen

Door het schrijven van BA-eindwerkstuk geeft de student er blijk van dat hij/zij in staat is om onder begeleiding van een docent, in correct Italiaans een wetenschappelijk gefundeerd betoog op te stellen over een onderwerp uit de Italiaanse taalkunde of letterkunde.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

  • Begeleide zelfstudie.

  • Ter voorbereiding op het schrijven van het BA-eindwerkstuk wordt in het eerste semester van het derde studiejaar het seminar Interazione orale per scopi accademici/Stesura della tesi gegeven.

Toetsing

BA-eindwerkstukken worden gezamenlijk beoordeeld door de begeleidende docent en een tweede lezer.
Van het BA-eindwerkstuk dient een digitale kopie te worden ingeleverd bij de begeleidende docent. Verder dienen twee papieren exemplaren te worden ingeleverd: één voor de begeleidende docent en één voor de tweede beoordelende docent. Dit tweede exemplaar is na de beoordeling bestemd voor het archief van de opleiding (op het onderwijssecretariaat).

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

  • M. Cerruti – M. Cini, Introduzione elementare alla scrittura accademica. Roma-Bari, Laterza, 2009

  • M. Tarantino, Guida alla biblioteca di italianistica. Roma, Carocci, ultima edizione.

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Studiecoördinator: Drs. E.M.T. Poolman

Opmerkingen

N.B. 1: De student dient een goede studieplanning te maken en, voor wat betreft de datum van inlevering van het BA-eindwerkstuk, rekening te houden met onderwijsvrije perioden (zie [Universitaire jaarindeling]).
N.B. 2: Wordt de studie afgerond voor 1 september, maar valt de buluitreiking in september, dan kan inschrijving voor het nieuwe studiejaar achterwege blijven.
N.B. 3: De laatste inleverdatum van het BA-eindwerkstuk is eind juni.