Studiegids

nl en

Inleiding Russische Letterkunde

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Dit college biedt de studenten een eerste kennismaking met de Russische literatuur vanaf de eerste werken uit het Kiëvse Rijk tot en met die uit de tijd van de Sovjet-Unie en het huidige Rusland. Het accent zal liggen op de 19e en de 20e eeuw waarbij ruim aandacht zal worden besteed aan grote namen als Dostoevskij, Tolstoj en Čechov.

Leerdoelen

 • Het verwerven van een basiskennis van de Russische letterkunde en de belangrijkste stromingen daarbinnen;

 • Het kennismaken met en leren toepassen van een aantal basisbegrippen uit de literatuurwetenschap (metafoor, metonymie, focalisatie, plot/story);

 • Het ontwikkelen van de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast : 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges: 1 x 2 uur per week (x 13 weken) = 26 uur

 • Voorbereiden college en tentamen: 90 uur ( namelijk lezen Russische verhalen in vertaling: 40 uur en bestuderen secundaire literatuur: 50 uur)

 • Voorbereiding voor boekbespreking: lezen novelle en schrijven boekbespreking: 22 uur

 • Tentamen : 2 uur

Toetsing

Toetsing bestaat uit twee onderdelen: een boekbespreking en een afsluitend schriftelijk tentamen.

 • Boekbespreking
  Deelnemers leveren een boekbespreking in (lengte 1500 - 2000 woorden) die betrekking heeft op een Russische literaire tekst van minimaal 50 pagina’s. Deze tekst maakt geen deel uit van de verplichte leeslijst (voor suggesties zie het document Aanwijzingen voor het schrijven van een boekbespreking). De bespreking telt mee voor 1/3 van het eindcijfer. Voor de boekbesprekingen geldt een strenge deadline (zie rooster). Voor elke 24 uur dat de bespreking te laat wordt ingeleverd, wordt 0,5 in mindering gebracht op het cijfer voor deze opdracht. De boekbesprekingen dienen via Turnitin op Blackboard te worden ingeleverd.

 • Schriftelijk tentamen
  Schriftelijk tentamen over de collegestof, het handboek van Wachtel/Vinitsky en de leeslijst Russische verhalen. Tentamen bestaat voor tenminste 75% uit open vragen.

Weging

Eindcijfer wordt vastgesteld aan de hand van het tentamenresultaat (2 x) en de boekbespreking (1x). Bij de beoordeling van de boekbespreking wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de redactionele verzorging, stijl, spelling etc. Boekbespreking en tentamen moeten allebei voldoende worden gemaakt (tenminste 5,5). Lagere cijfers kunnen niet “gecompenseerd” worden.

Herkansing

Schriftelijk tentamen in maart, boekbespreking in semester 2.

Nabespreking tentamen

Op afspraak.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Power point presentaties

 • Praktische informatie (studiehandleiding, proeftentamens, mededelingen)

Literatuur

 • Andrew Baruch Wachtel/ Ilya Vinitsky, Russian Literature (Cambridge; Polity Press, 2009).

 • Selectie Russische verhalen in vertaling (Blackboard).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. O.F. Boele

Studiecoördinator: T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing