Studiegids

nl en

Filmgenres

Vak
2017-2018

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Als je een ‘echte’ liefhebber van literatuur bent, zo stelde Stanley Cavell in de jaren zeventig in zijn studie A World Viewed, dan houd je bv van Henry James, Franz Kafka of Marguerite Duras, maar haal je je neus op voor boeketreeksen en andere pulp. Er is (of in ieder geval was) een duidelijke kloof tussen ‘hoge’ literatuur en lectuur. Bij muziek bestaat (of bestond) ook een scherp onderscheid tussen erkende muziek (van Bach tot The Beatles) enerzijds en sentimentele liederen, zoals smartlappen, anderzijds. Bij film, daarentegen, lag dat anders volgens Cavell. Je kunt pas een ‘echte’ filmliefhebber zijn die werk van Jean-Luc Godard, Claude Chabrol en Rainer Werner Fassbinder kan waarderen op voorwaarde dat je ook het werk van John Ford, Alfred Hitchcock, Douglas Sirk en Howard Hawks bewondert. Deze laatste groep regisseurs heeft zich gespecialiseerd in allerhande genres, die doorgaans onder de vlag van een Amerikaanse studio zijn gemaakt.
In dit college bespreken we aan de hand van diverse fragmenten en teksten de (cultuur)historische ontwikkeling van ‘klassieke’ filmgenres, zoals slapstick, musical, horror, western, film noir, etc. Tevens gaan we in op recentere manifestaties, zoals de actiefilm (m.n. jaren 80), de superheldenfilm en de mind-game film. We besteden daarbij in het bijzonder aandacht aan de narratieve conventies van die genres, die nooit vastliggen, maar variabel zijn. Het zijn juist de mogelijkheden tot veranderlijkheid die nieuwe generaties regisseurs aangrijpen om een geheel eigen accent te plaatsen. Kennis van genre(conventie)s helpt ons om de herschrijvingen van Godard, van Fassbinder, van Von Trier, van Tarantino, van de Coen brothers op waarde te kunnen schatten.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de behandelde filmgenres

  • is de student in staat de behandelde genres historisch te situeren, zowel klassiek als meer contemporain

  • heeft de student kennis van en inzicht in zowel de voornaamste debatten over genres als de belangrijkste narratieve conventies van die genres

  • is de student in staat deze kennis in eigen woorden te reproduceren aan de hand van een aantal gestuurde vragen

Rooster

Zie Rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Practica (Filmscreening): 14 uur

  • Zelfstudie: 96 uur

  • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Schriftelijke tentamen (100%)

Herkansing

Herkansing: Schriftelijke tentamen (100%)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

N.b.t.m.

Aanmelden

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.
Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges.
Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent Dr. P.W.J. Verstraten.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap