Studiegids

nl en

Comparative Studies

Vak
2017-2018

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

“Vergelijken” is lange tijd een van de belangrijkste doelstellingen van literatuurwetenschap geweest. Men vroeg zich bijvoorbeeld af hoe de manifestaties van het Realisme binnen het Duitse, Engelse, Franse taalgebied van elkaar verschillen, wat de algemene kenmerken van de Verlichting of van de Romantiek waren, en hoe literatuur uitdrukking geeft aan een nationale of juist transnationale identiteit. De afgelopen vijftien jaar heeft de Vergelijkende Literatuurwetenschap zich echter ontwikkeld van een discipline die vooral op het Westen georiënteerd was, naar een vakgebied dat daadwerkelijk intercultureel is. Daarnaast wordt literatuur steeds meer in relatie tot andere media (film, beeldende kunst, fotografie, muziek) en andere wetenschappelijke vertogen (geschiedenis, theologie, filosofie, antropologie) bestudeerd.

Het college bestaat uit drie blokken:
1. de “klassieke” vergelijkende literatuurwetenschap en de hedendaagse “vergelijkende filmwetenschap”: visies, methoden, problemen;
2. vergelijking literatuurwetenschap met andere disciplines;
3. vergelijking van literatuur met andere media.

Leerdoelen

Na afronding van dit college:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de geschiedenis van de vergelijkende literatuurwetenschap en de stand van zaken binnen een vergelijkende vorm van de filmwetenschap;

  • kent de student de verschillende velden (disciplines, kunsten) waarmee literatuur vergeleken kan worden of mee in verband kan worden gebracht;

  • kan de student in eigen woorden uitleggen hoe een reeks binnen de literatuurwetenschap ontwikkelde concepten en inzichten bruikbaar kunnen zijn binnen andere disciplines en media, en hoe concepten en inzichten ontwikkeld in andere media (film, schilderkunst, fotografie, muziek) van nut kunnen zijn bij de analyse van literaire teksten.

Rooster

Collegerooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 110 uur

  • Toetsing: 4 uur

Toetsing

  • Leesopdrachten (participatie); het met voldoende resultaat afronden van alle leesopdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de deeltentamens.

  • Twee schriftelijke deeltentamens à 50%. Het gemiddelde van beide deeltentamens moet een voldoende zijn.

Herkansing

Schriftelijke deeltentamens (50%+50%)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Langere wetenschappelijke teksten zijn beschikbaar via de collegeplank in de Universiteitsbibliotheek en kunnen aldaar gekopieerd worden. Kortere teksten worden op Blackboard geplaatst. Er wordt een enkele literaire tekst gelezen, en tijdens het college zelf wordt visueel materiaal getoond en besproken

Aanmelden

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent
mw. Dr. A.L.B. van Weyenberg of Prof.dr. E.J. van Alphen.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap