Studiegids

nl en

‘Er is niets meer terug te vinden van ons vroeger bestaan’. De Hongerwinter, 1944-1945

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in de beoogde afstudeerrichting, te weten Vaderlandse Geschiedenis.

Beschrijving

In de laatste winter van de Duitse bezetting werd het westen van Nederland getroffen door hongersnood. Deze was in essentie veroorzaakt door het instorten van het regulier bestuur en het economisch verkeer. Wie wilde overleven, moest zelf eten gaan organiseren. In dit college staat de vraag centraal hoe een voorheen zo geordende maatschappij als de Nederlandse reageerde op deze plots ingetreden situatie van tekort, chaos en wetteloosheid. In hoeverre gold het recht van de sterkste? In hoeverre overleefde de civil society de ineenstorting van het bestuur? We gaan pogen deze vragen te beantwoorden door bestudering van de ervaringen van gewone mensen, aan de hand van dagboeken, brieven en kort na de oorlog vervaardigde terugblikken en enquêtes.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek van de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor: primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) Leert werken met egodocumenten;

 • 10) Leert reflecteren op het effect van een noodtoestand op een geordende maatschappij;

 • 11) Verwerft kennis van en inzicht in de oorzaken en gevolgen van de Hongerwinter. .

Rooster

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 12 uur

 • Maken opdracht(en) : 20 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 224

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 pagina’s, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 2-5,9-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 10-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 10-11

 • Opdrachten: korte essays over alle in het college besproken literatuur
  getoetste leerdoelen: 1,6, 7, 8, 10, 11

Weging

Werkstuk: 70%
Referaat: 10%
Participatie: 10%
Opdrachten: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Collegeschema

Literatuur

 • Nader bekend te maken

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. B.E. van der Boom

Opmerkingen

geen