Studiegids

nl en

Toerisme en authenticiteit. De impact van toeristen op territoriale identiteiten

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis.

Beschrijving

Veel toeristen willen het gebied dat ze bezoeken goed leren kennen. Dat betekent dat ze vaak een duidelijke voorkeur hebben voor landschappen, plaatsen, gebruiken en gerechten die als kenmerkend voor dat land of die regio worden gezien. Aan deze vraag naar karakteristieke producten en ervaringen voldoet de toeristenindustrie maar al te graag. Vanaf de late negentiende eeuw zijn vanwege de opkomst van het massatoerisme veel gebieden ‘typischer’ geworden dan ze waren. Dat gebeurde bijvoorbeeld door het restaureren van oude wijken, het conserveren van cultureel erfgoed en het bouwen in ‘authentieke’ stijlen. Ook zijn overal karakteristieke gebruiken, activiteiten, gerechten, dranken en festiviteiten ontwikkeld die aan de vraag van toeristen tegemoet komen. Buitenlandse bezoekers hebben zo op de lange termijn een grote impact op het beeld dat een land, regio of stad van zichzelf uitdraagt. In dit college zullen we deze invloed nader onderzoeken en daarbij zullen de verschillende delen van Europa in de lange twintigste eeuw centraal staan.

Tijdens het eerste college zullen we kort ingaan op de geschiedenis van het toerisme aan de hand van het boek van Eric Zuelow (met entreetoets; zie Opmerkingen). Vervolgens zullen we via artikelen en hoofdstukken kennismaken met de diverse manieren waarop toerisme invloed heeft op territoriale identiteiten, waarbij ook verschillende benaderingen aan de orde zullen komen. In het tweede deel van het college presenteren de studenten de (voorlopige) resultaten van hun onderzoek, dat gebaseerd is op probleemgestuurd bronnenonderzoek over een (in overleg met de docent) zelf gekozen concrete casus. Alle deelnemers geven halverwege het college een korte presentatie van hun bronnenmateriaal.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstjeaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) heeft inzicht verworven in de ontwikkeling van het toerisme in Europa gedurende de twintigste eeuw.

 • 10) heeft inzicht verworven in de impact van het toerisme op de constructie van territoriale identiteiten.

 • 11) heeft kennis opgedaan van de verschillende historische benaderingen om toerisme, nationale en regionale identiteitsconstructie te bestuderen.

 • 12) heeft inzicht verworven in de verschillende methoden om toerisme gerelateerde bronnen te identifiëren en te analyseren.

 • 13) kennis opgedaan van een in overleg zelf te kiezen casus.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiding instaptoets: 14 uur

 • Voorbereiden college (lezen verplichte literatuur): 70 uur

 • Voorbereiden referaat: 10 uur

 • Schrijven werkstuk: 158 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-8, 12-13

 • Entreetoets (take-home tentamen)
  getoetste leerdoelen: 7-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 13

 • Participatie en tussentijdse opdrachten
  getoetste leerdoelen: 3, 6-12

Weging

Werkstuk: 70 %
Entreetoets: 10 %
Referaat: 10 %
Participatie: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • bespreken verplichte literatuur via discussieforum

 • onderlinge feedback

Literatuur

 • Eric G.E. Zuelow, A History of Modern Tourism (paperback edition; Basingstoke: Palgrave Macmillan 2016).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dr. H.J. Storm

Opmerkingen

Op het eerste college worden alle studenten geacht een take home tentamen over het boek van Zuelow in te leveren. De inhoud van de toets wordt ruim van tevoren via Blackboard bekend gemaakt.