Studiegids

nl en

Nederlandse literatuur en cultuur van de Gouden Eeuw en de Verlichting

Vak
2017-2018

Toegangseisen

literatuurgeschiedenis.nl wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

De Gouden Eeuw en de Verlichting vormen een aaneengesloten periode van grote veranderingen op politiek, religieus en cultureel gebied. Vanuit het verzet van een aantal gewesten in opstand tegen de Spaans-katholieke overheersing is de Nederlandse Republiek ontstaan die open stond voor allerlei internationale invloeden, die grote groepen immigranten heeft opgenomen en die op handelsgebied uitgroeide tot een wereldmacht. Wat lazen en schreven al deze mensen tussen pakweg 1550 en 1750? Wat hebben ze gezongen, wat zagen ze in de schouwburgen? In een reeks hoor- en werkcolleges maken studenten kennis met de Nederlandse cultuur en literatuur van de ‘vroegmoderne tijd’ en krijgen ze meer inzicht in genres (zoals tragedie, komedie, satire, petrarkisme, sonnetten, emblematiek, funeraire poëzie, reisteksten en heldinnenbrieven) en stromingen (zoals humanisme, neo-stoïcisme, renaissance, frans-klassicisme, spinozisme, en verlichting). Tijdens de werkcolleges worden diverse representatieve teksten (poëzie en proza) besproken, leren studenten die teksten vanuit eigentijds perspectief te analyseren en betekenis te geven, en doen de studenten wekelijks verslag van een aantal praktische opdrachten. Van de studenten wordt zeer actieve deelname aan de werkcolleges verwacht, ook tijdens het practicum in de universiteitsbibliotheek. Ook zullen ze één zelfgekozen renaissancegedicht leren declameren.

Leerdoelen

Studenten

 • vergroten hun kennis van en inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen binnen de Nederlandse cultuur en literatuur in de periode 1550-1750.

 • doen ervaring op met het lezen, analyseren en interpreteren van vroegmodern(e) poëzie en proza.

 • leren gotisch schrift te lezen en een vroegmodern gedicht te presenteren.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

140 uur

 • 26 uur college (13 × 2)

 • 26 uur voorbereiding van de colleges.

 • 86 uur zelfstandige literatuurstudie, voorbereiding tentamen

 • Tentamen 2 uur.

Toetsing

Toetsing

Actieve deelname aan de werkcolleges inclusief declamatie van een gedicht (20%). Schriftelijk tentamen met tien essayvragen (80%).

Weging

Zie hierboven. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de beide deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

Wie voor het tentamen een onvoldoende haalt, moet herkansen. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het hele college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd en het schriftelijk tentamen opnieuw worden afgelegd.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Via Blackboard wisselen studenten en docent voortdurend informatie uit. Alle powerpointpresentaties verschijnen in het weekoverzicht.

Literatuur

(Passages uit de) secundaire literatuur:

 • René van Stipriaan, Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (circa 1550-1800). Amsterdam, 2002.

 • Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700. Amsterdam, 2008.

 • Hans Goedkoop en Kees Zandvliet, De Gouden Eeuw. Proeftuin van onze wereld. Zutphen, 2012.

 • Women’s Writing from the Low Countries 1200-1875. A Bilingual Anthology. Red. Lia van Gemert [e.a.]. Amsterdam, 2010.

 • Ilja Leonard Pfeijffer, De Griekse mythen. Amsterdam, 2013.

 • A. Agnes Sneller, De Gouden Eeuw in gedichten van Joost van den Vondel (1587-1679). Hilversum, Verloren, 2014.

Primaire literatuur (zelfstandig lezen):

 • Alle gedichten die tijdens de hoor- en werkcolleges worden behandeld.

 • P.C. Hooft: Geeraerdt van Velsen & Baeto of Oorsprong der Hollanderen. Ed. H. Duits. Amsterdam, 2005 (hiervan is Geeraerdt van Velsen verplichte leesstof).

 • G.A. Bredero, Den Spaanschen Brabander. Ed. E.K. Grootes. Amsterdam, 1999.

 • Joost van den Vondel: Gysbrecht van Aemstel. Ed. M.B. Smits-Veldt. Amsterdam, 1994 (deze editie is ook opgenomen in de dbnl

 • Het Journaal van Bontekoe. Hertaald door Thomas Rosenboom. Inl. Vibeke Roeper. Amsterdam, 2001 (of latere druk).

Aanmelden

Eerstejaars studenten Nederlands worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met dr. Olga van Marion

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Deze cursus kan gevolgd worden als onderdeel van de minor De Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.
Deze cursus sluit inhoudelijk aan bij het kerncurriculumvak Inleiding Literatuurwetenschap uit het eerste semester.