Studiegids

nl en

Taalvaardigheid Spaans niveau 1

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Let op: Deze cursus is onderdeel van de Minor Latijns-Amerikastudies. Minor studenten kunnen zich tot 1 augustus zelf inschrijven voor de cursus. De overgebleven plaatsen zijn vanaf 1 augustus beschikbaar voor studenten die alleen deze cursus willen volgen.

Beschrijving

Dit is de tweede van de twee taalvaardigheid cursussen in het Spaans in het kader van de Minor in Latijns-Amerikaanse Studies.
Het is een communicatieve taalvaardigheid cursus Spaans waarbij alle vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, gesproken productie en gesproken interactie), met inbegrip van grammatica en woordenschat, zijn geïntegreerd.
De cursus volgt de criteria van de Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (CEFR). De seminars zijn ontworpen volgens de actieaanpak en de vaardigheid behorend tot niveau A2. Tijdens de seminars zullen alle onderwerpen door middel van schriftelijke en mondelinge teksten, video of audio fragmenten en rollenspelen worden besproken. Studenten werken individueel, in tweetallen of kleine groepen. Een actieve houding van studenten ten aanzien van de voorbereiding en participatie tijdens de seminars is van cruciaal belang om aan de leerresultaten van de cursus te voldoen.

Leerdoelen

Deze cursus behandelt de belangrijkste vaardigheden van luisteren, spreken (mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en interactie), lezen en schrijven. Tegen het einde van de cursus zullen de studenten de A2 niveau in de genoemde vaardigheden hebben bereikt op basis van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale belasting 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Het bijwonen van colleges: 4 uur per week, 13 weken: 52 uur

 • Beoordeling: 5 uur

 • Zelfstudie buiten lesrooster: (Het bestuderen van literatuur, het opstellen van opdrachten, woordenschat, lezen en schrijven) en de voorbereiding voor de schriftelijke en mondelinge examens): 223 uur

(Dit betekent dat de student, gemiddeld, ongeveer 17 uur per week moet besteden aan het ontwikkelen van zijn / haar vaardigheden in het Spaans buiten de lesuren tijdens het semester.)

Toetsing

Toetsing

Het eindcijfer is het resultaat van het gewicht van de volgende elementen:

 • Schriftelijke examens: Deeltentamen: 30% en eindtentamen: 40%

 • Luisteren: 10%

 • Mondeling examen: 20%
  Mondeling examen bestaat uit twee delen: vraag-en-antwoord / het type interview en de interactie over specifieke situaties met een andere student of de docent.
  Geschreven examens (Midterm en Eindtntamen) bestaan uit drie delen:

 • Lezen

 • Grammatica en woordenschat

 • Schrijven
  Indien één of beide componenten falen, moet de student de bijbehorende herkansing afleggen. Anders zal het eindcijfer voor de cursus 5 of lager zijn.

Weging

Het eindcijfer is het resultaat van het gewicht van de volgende elementen:

 • Schriftelijke examens: Deeltentamen: 30% en eindtentamen: 40%

 • Luisteren: 10%

 • Mondeling examen: 20%
  Mondeling examen bestaat uit twee delen: vraag-en-antwoord / het type interview en de interactie over specifieke situaties met een andere student of de docent.
  Geschreven examens (Midterm en Eindtntamen) bestaan uit drie delen:

 • Lezen

 • Grammatica en woordenschat

 • Schrijven
  Indien één of beide componenten falen, moet de student de bijbehorende herkansing afleggen. Anders zal het eindcijfer voor de cursus 5 of lager zijn.

Herkansing

Herkansing voor relevante componenten: schriftelijk examen / mondeling examen.
Om de cursus af te ronden moeten alle componenten met een voldoende afgerond zijn, ongeacht het gewogen eindcijfer.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal en algemene informatie.

Literatuur

-Gente hoy 1. Libro del alumno. Ed. Difusión. 2013
ISBN 9788415620785
-Gente hoy 1. Libro de trabajo. Ed. Difusión. 2013
ISBN 9788415620792

 • Grammatica kort en bondig Spaans. Y. Mateos Ortega. Uitg. Intertaal

 • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya,, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. G. Inzaurralde

Studiecoördinator: A.C. Wapenaar MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

80% aanwezigheidsplicht. Van studenten wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan discussies tijdens de seminars en naar behoren opdrachten uit voeren. Studenten die niet voldoen aan de 80% aanwezigheidsplicht zullen niet worden toegestaan examens af te nemen. Zowel verontschuldigd als niet verontschuldigd afwezigheden worden opgenomen. De grens is 20%. Uitzonderingen hierop moet worden goedgekeurd door zowel de docent als de LAS studie coördinator.