Studiegids

nl en

Sociaal beleid in Latijns-Amerika

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In deze cursus wordt aandacht besteed aan het beleid dat gevoerd wordt om een aantal sociale vraagstukken van de regio het hoofd te bieden. Er wordt gekeken naar de overeenkomsten en verschillen in het beleid dat door verschillende nationale overheden gevoerd wordt rondom gemeenschappelijke sociale problemen zoals huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en interculturaliteit.

Leerdoelen

 1. Het kunnen benoemen van de sociale vraagstukken die centraal staan in de Latijns-Amerikaanse regio.
 2. Kennis verwerven van de factoren die kenmerkend zijn voor sociale vraagstukken, los van de nationale context.
 3. Inzicht krijgen in de verschillen in beleid die door de nationale overheden gevoerd wordt rondom eenzelfde sociale vraagstuk.

Vaardigheden

 • Analytisch denken

 • Projectmanagement

 • Inzet

 • Mondelinge communicatie

 • Samenwerken

 • Kritisch denken

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.
2 uur per week

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 12

 • Bijwonen practica: 12

 • Voorbereiden college: 6

 • Studiebegeleiding:

 • Bestuderen Literatuur: 34

 • Maken opdracht(en) :18

 • Voorbereiding voor toetsing:55

 • Toetsing: 2

 • Vrij aan te vullen onderdelen:

Toetsing

Toetsing

 • Referaat 30%;

 • Schriftelijk tentamen met essayvragen 70%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Herkansing is in principe alleen mogelijk indien het eindcijfer (referaat+tentamen) een 5 of lager is.
Alle componenten die met een onvoldoende zijn afgesloten, kunnen worden herkanst.
De herkansing van het referaat betreft een schriftelijk werkstuk. De herkansing van het tentamen betreft een schriftelijk tentamen met essayvragen. De weging voor de verschillende componenten van de toetsing blijft bij de herkansing in principe ongewijzigd.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Academische artikelen plus andere aanvullende materiaal (beleidstukken, rapportages, etc.) De definitieve literatuurlijst zal voor aanvang van de cursus via Blackboard worden bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. S. Valdivia Rivera

Studiecoördinator: A.C. Wapenaar MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

De aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. Er mogen maximaal 3 bijeenkomsten gemist worden. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.