Studiegids

nl en

Thema Geneesmiddeltoediening en -afgifte

Vak
2017-2018

Beschrijving

Onderwerp van het thema Geneesmiddeltoediening en -afgifte (GTA) is de vormgeving van het geneesmiddel en het transport naar de plaats van werking. Het thema bestaat uit 3 onderdelen die onderling nauw samenhangen:

Fysische Farmacie
Het doel van dit onderdeel is om de achtergrond te belichten van fysische verschijnselen en processen in relatie tot de chemie/farmacie. De student verkrijgt inzicht in 5 basale onderdelen: thermodynamica, fasenleer, colloïdchemie, grensvlakken en moleculaire krachten. Deze kennis is belangrijk voor de ontwikkeling en stabiliteit van biomoleculen/geneesmiddelen en de toedieningsvormen hiervan. De colleges zijn toegespitst als opmaat voor het onderdeel GTA theorie.

Belangrijke aspecten van dit onderdeel zijn:

 • Moleculaire krachten en membranen

 • Fasenleer van 1- en 2-componentsystemen

 • Thermodynamica: de 1e en 2e hoofdwet, de ideale gaswet, begrippen als warmte, energie, enthalpie, entropie, Gibbs- en Helmontz-vrije energie, thermodynamische potentiaal, pV-diagrammen, isotherme/isochore/isobare/adiabatische processen.

 • Grensvlakchemie: grensvlakspanning en adsorptie aan oppervlakken, wet van young-laplace spreidingscoefficient, micellen, vergelijking van Gibbs,

 • Colloidchemie: vloeibaarkristallijne systemen, vesicles, DLVO theorie, electrostatische- en van der Waals-interacties, Debye-Huckel-benadering, surfactants

Geneesmiddeltoediening en –afgifte (GTA): Theorie
Na het volgen van dit onderdeel heeft de student basiskennis van en inzicht in diverse toedieningsroutes voor geneesmiddelen, toedieningsvormen voor deze toedieningsroutes en de bereiding en analyse van toedieningsvormen. Belangrijke aspecten van dit onderdeel zijn:

 • fysiologische factoren die een rol spelen bij de afgifte en opname van geneesmiddelen uit de diverse toedieningsvormen;

 • de bereiding van toedieningsvormen voor diverse toedieningsroutes;

 • het gebruik en de functie van hulpstoffen voor een toedieningsvorm;

 • de invloed van deze stoffen hebbenop het uiteindelijke product;

 • de analyse van het product en de afgifte van de werkzame stof uit de toedieningsvorm, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van farmaceutische preparaten en onderzoek naar nieuwe toedieningsvormen, met een focus op biologicals en vaccins;

 • kennismaking met algemene begrippen en strategieën in ‘drug targeting’;

 • begrip van het mechanisme van receptor-gemedieerde endocytose en haar exploitatie als opnameroute voor geneesmiddelen in ‘drug targeting’;

 • inleiding in de gestuurde gentherapie;

 • integratie van geneesmiddelontwerp en -afgifte: nieuwe technologische ontwikkelingen.

GTA: Practicum
Het laatste onderdeel beoogt de student door middel van een practicum en literatuuropdracht kennis te laten maken met de (praktische) toepassing van de onderwerpen die in de colleges aan bod zijn gekomen.
Belangrijke aspecten zijn:

 • Zelfstandig onderzoek doen (zowel voorbereiding als uitvoering);

 • Data-interpretatie (verwerken en interpreteren van verworven onderzoeksresultaten);

 • Literatuuropdracht (literatuur zoeken, kritisch lezen van wetenschappelijke literatuur en op basis hiervan argumenten kunnen formuleren);

 • Schriftelijk en mondeling rapporteren van wetenschappelijke bevindingen;

 • Multitasking en samenwerking.

Leerdoelen

Na afloop van het GTA theorie gedeelte heeft de student basiskennis van en inzicht in:

 • algemene begrippen en strategieën in ‘drug targeting’

 • diverse toedieningsroutes voor geneesmiddelen;

 • toedieningsvormen van geneesmiddelen;

 • de bereiding en analyse van verschillende geneesmiddelen.

Na afloop van het GTA practicum is de student in staat:

 • Om onder begeleiding zelfstandig wetenschappelijk onderzoek voor te bereiden en uit te voeren binnen het thema geneesmiddeltoediening en –afgifte.

 • Wetenschappelijke bevindingen te evalueren en te rapporteren.

 • Kritisch te kijken naar het werk van zichzelf en van anderen.

 • Op wetenschappelijke wijze te argumenteren en discussiëren.

Literatuur

Wordt verstrekt via Blackboard (diverse hoofdstukken uit boeken en wetenschappelijke publicaties)
Boek (verplicht):
Pharmaceutical Biotechnology; Daan J. A. Crommelin, Robert D. Sindelar and Bernd Meibohm
4e editie; Springer; ISBN: 9781461464853

Coordinator

Mw. Dr. Ilze Bot

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, practicum en literatuuropdracht (inclusief schriftelijke verslaglegging), wetenschappelijk debat.

Toetsing

Het thema ‘Geneesmiddeltoediening en –afgifte’ wordt beoordeeld op basis van de drie verschillende onderdelen. Het gewogen gemiddelde van deze drie onderdelen moet tenminste een 6,0 zijn om te voldoen aan de slagingscriteria van dit thema. Hierbij geldt dat afzonderlijke tentamencijfers ieder tenminste een 5,0 of hoger dienen te zijn. Daarnaast moet voor het GTA practicum tenminste een 6,0 behaald worden, in overeenstemming met de Regels & Richtlijnen m.b.t. BFW practica.

Specificatie van de beoordeling per onderdeel:

#1 FYFA (weegfactor 3) bestaande uit een schriftelijk tentamen (individueel, 100%)

#2 GTA theorie (weegfactor 3) bestaande uit een schriftelijk tentamen (individueel, 100%)

#3 GTA practicum (weegfactor 4) bestaande uit:

 • Praktische opdracht (65%), beoordeeld op basis van een onderzoeksverslag (individueel, 70% van deelcijfer) en actieve bijdrage en praktische vaardigheden (individueel, 30% van deelcijfer);

 • Literatuuropdracht (35%), beoordeeld op basis van literatuurverslag (groepsgewijs, 80% van deelcijfer) en actieve bijdrage (individueel, 20% van deelcijfer);

 • Debat (pass/no pass), beoordeeld op basis van actieve deelname

Aanmelden

Voor dit vak dien je per onderdeel apart te registreren in uSis zodat voor de docenten duidelijk is welke onderdelen je gaat volgen. Indien je alleen een tentamen gaat herkansen dien je je niet in te schrijven voor deelname aan het practicum en v.v.

Ingangseisen

Basiskennis fysica, adequate kennis van calculus, chemie, celbiologie en fysiologie.