Studiegids

nl en

Modelburgers en Zondebokken: mechanismen van in- en uitsluiting in de Nederlandse samenleving

Vak
2016-2017

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In het politieke en maatschappelijke debat worden voortdurend zichtbare en onzichtbare grenzen getrokken. De huidige visie op integratie bijvoorbeeld, bepaalt wie er wel en niet bij hoort, en categoriseert de Nederlandse samenleving op basis van problematische noties als ‘cultuur’, ‘religie’, ‘groepen’ en ‘gemeenschappen’. Aan de hand van het Nederlandse migratie- en integratiebeleid bestuderen we vanuit een historisch perspectief hoe en waarom dit beleid verschoven is van een nadruk op sociaal-economische verschillen naar culturele verschilen.

Ook het koloniale verleden van Nederland werkt door in hoe de samenleving – bewust en onbewust – sommige ‘groepen’ op basis van raciale kenmerken uitsluit. Dat blijkt bijvoorbeeld in de verhitte politieke en publieke discussies over (alledaags) racisme, etnisch profilering en de representatie van Zwarte Piet. Hoe beïnvloedt het koloniale verleden ons denken over wie er wel en niet bijhoort?

In de sociale wetenschappen is het genoegzaam bekend dat verschillen in onder meer klasse, etniciteit en gender sociale ongelijkheid voortbrengen en bestendigen. In deze collegereeks onderzoeken we vanuit een historisch en intersectioneel perspectief (gender, klasse en etniciteit) hoe processen van in- en uitsluiting werken, en welke institutionele, culturele en persoonlijke mechanismen tot uitsluiting van sommige ‘groepen’ hebben geleid – en nog steeds leiden.

Onderwerpen die in deze reeks naar voren komen zijn onder meer integratie, migratie, kolonialisme, nationale identiteit, racisme en white privilege.

Deze reeks sluit aan op het kerncollege ‘Grenzen van de Macht’, en bestudeert specifiek de machtsverhoudingen tussen ‘gevestigden’ en ‘buitenstaanders’.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort:
  • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. Leert inzicht verkrijgen in processen van in- en uitsluiting.
 2. Leert inzicht verkrijgen in academische debatten over actuele onderwerpen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college: 50 uur

 • Maken opdracht(en): 75 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 12 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 115 uur

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 5-7

 • Opdracht 1 (In duo optreden als referent bij mondelinge presentaties)
  Getoetste leerdoelen: 1

Weging

Werkstuk: 60%
Mondelinge presentatie: 20%
Participatie: 5%
Opdracht 1: 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Powerpoint

 • literatuur

Literatuur

Literatuur wordt aan begin van collegereeks bekend gemaakt op Blackboard. Er hoeven geen boeken te worden gekocht.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

De contactgegevens van dr. Bouras worden zo spoedig mogelijk hier gepubliceerd.

Opmerkingen

Geen