Studiegids

nl en

Language Acquisition 6: Academic Writing in Theory and Practice

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Voldoende cijfer voor Language Acquisition 2: From Sratch to Print (of een soortgelijke inleidende cursus academisch schrijven).

Beschrijving

Academic Writing in Theory and Practice is een vervolg op de eerstejaarscursus From Scratch to Print. In de eerste helft van de cursus maken de studenten kennis met een aantal onderwerpen op het gebied van academisch schrijven die in de propedeusecursus niet of niet volledig aan bod zijn gekomen, zoals argumentatie, zinsgrammatica, cohesie, hedging, en alineastructuur. De theorie wordt in korte schrijf- en redigeeropdrachten toegepast; deze opdrachten worden in de werkgroep besproken. Verder krijgen de studenten richtlijnen over hoe zij elkaars werk kunnen peer-reviewen.
In de tweede helft van de cursus werken studenten in paren samen aan twee korte academische essays (1000 woorden), die door twee van hun medestudenten worden geëvalueerd met behulp van een peer review-formulier. De student-reviewers presenteren hun evaluatie aan de student-auteurs en de docent in korte presentatiebijeenkomsten. De student-auteurs gebruiken de feedback die ze in de peer reviews hebben ontvangen om één van de essays uit te breiden tot een werkstuk van 2000 woorden.

Leerdoelen

toetsing.

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

  • 1 hoorcollege van 45 minuten per week tot aan de studieweek (de avondgroep volgt deze hoorcolleges via online weblectures).

  • 1 werkcollege van 45 minuten per week.

  • Zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur, die als volgt worden besteed:

  • Colleges en werkgroepen: 20 uur

  • Bestuderen van de verplichte literatuur: 30 uur

  • tijd voor het voorbereiden van de colleges/het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 90 uur

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (gesloten vragen en essayvragen) in de studieweek: 30%

  • Essay aan het eind van de cursus: 50%

  • Presentatie en participatie: 20%

Om voor de cursus te slagen moet het essay met een voldoende (6.0) worden afgerond. Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is. Het onderdeel participatie kan niet worden herkanst.
Studenten dienen alle opdrachten tijdens de cursus vóór de gestelde deadline in te dienen via Blackboard. Studenten die niet aan deze eis voldoen, worden automatisch uitgesloten van deelname aan de cursus en dienen contact op te nemen met de examencommissie. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van de betreffende tentamens.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over (onderdelen van) de cursus.

Literatuur

Language Acquisition 6: Academic writing in theory and practice: Teksten elektronisch beschikbaar via Blackboard.
Swan, M. (2005). Practical English Usage. Oxford: Oford university press.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof