Studiegids

nl en

Afrika Geschiedenis en Antropologie 1: Afrika van Nul tot Nu

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen

Beschrijving

Afrika is weer veel in het nieuws geweest in 2015, met nogal uiteenlopende boodschappen: een aantal Afrikaanse landen hebben spectaculaire explosieve economische groei; en er vinden tegelijk bloedige conflicten plaats. Ook is het continent de ‘cradle of mankind’ en het geologisch oudste continent van de wereld. Afrika zou ook het meest geavanceerd zijn met ontwikkelingen in mobiele technologie, zoals mobile banking.

In dit hoorcollege stellen we complexiteit en diversiteit van Afrika voorop. We Bekijken Afrika als onderdeel van de wereld, waarin globaliserende krachten zowel de verbeelding als de realiteiten van de samenlevingen in Afrika mede bepalen. Andere verbindende thema’s zijn technologie en machtsverhoudingen. Er is niet een verhaal en niet een geschiedenis van Afrika.

De colleges worden georganiseerd per periode:

 1. De vroege Geschiedenis van Afrika (archeologie, ontstaan van de mens, oudheid)
 2. De tijd van de grote pre-koloniale rijken als ook de zogenaamde “statenloze samenlevingen”
 3. De vroegkoloniale periode, of ‘the scramble for Africa’
 4. De post-WW II periode, waarin de onafhankelijkheid van Afrika vorm ging krijgen
 5. De Onafhankelijkheid en daarna
 6. 1990-2014, recente ontwikkelingen.

Binnen iedere periode zullen een aantal thema’s aan bod komen, variërend van politiek, economie tot kunst, met voorbeelden van de ontwikkelingen. Tevens wordt aandacht gegeven aan de manier waarop de ideeën over en met Afrika tot stand kwamen. Welke bronnen worden gebruikt en met welke blik werd naar Afrika gekeken? In de colleges worden de disciplines antropologie en geschiedenis aan elkaar verbonden.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
 2. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten uit vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering; voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:
4. Verwerft basiskennis van de geschiedenis van Afrika, en is in staat om Afrika en de Afrikaanse geschiedenis in een mondiaal perspectief te plaatsen.
5. Is in staat om over Afrika te denken in termen van haar eigen geschiedenis, waarin Afrikanen niet alleen onschuldige en onwillige slachtoffers zijn van krachten van buiten. Studenten zullen geconfronteerd worden met de creativiteit van de menselijke geest, waarin Afrikanen een eigen inbreng en initiatief tonen binnen de geschiedenis van de wereld als een geheel.
6. Is in staat om de geschiedenis van Afrika in vogelvlucht weer te geven, en contemporaine ontwikkelingen in Afrika en in Afrika in relatie met de wereld historisch te duiden; ze kunnen laten zien hoe ontwikkelingen in het huidige Afrika vaak hun oorsprong hebben in het verleden.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college (inclusief voorbereiden tentamenstof): 112 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: Schriftelijk tentamen (over de stof van de eerste 6 colleges inclusief de bijbehorende literatuur)
Deeltoets 2: Schriftelijk tentamen (over de gehele cursusstof)

Weging

Deeltoets 1: 50%
Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

 • De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - uitwisselen van cursusinformatie

 • indienen van geschreven werk

Literatuur

 • Dennis Laumann, Colonial Africa (Oxford 2012).

 • John Iliffe, Africans: The History of a Continent (2nd edition, Cambridge 2007).

 • Frederick Cooper, Africa since 1940: The Past of the Present (Cambridge 2002).
  h3. Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Mw. dr. M.J. de Goede

### Opmerkingen

Voor studenten Afrikaanse Talen en Culturen is deelname aan Modules 2 en 3 van het programma ‘Academische Vaardigheden’ een verplicht onderdeel van dit college.