Studiegids

nl en

Werkcollege BA2 Architectuurgeschiedenis: Vorstelijke buitenverblijven en lusthuizen in de Republiek en Europa, 17de - 18de eeuw

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis dient te zijn afgerond
Externe studenten dienen vergelijkbare studieprestaties te kunnen aantonen

Beschrijving

In de zeventiende en achttiende eeuw bouwden vorsten overal in Europa indrukwekkende buitenhuizen en intieme lusthuisjes in fraai aangelegde tuinen. De plattegronden van deze gebouwen, de decoratieprogramma’s buiten en binnen, de objecten, de collecties en speciale objecten die er werden ondergebracht en de evenementen die er plaats vonden, geven ons een beeld van de functies die deze gebouwen oorspronkelijk hadden en de aspiraties die vorsten erin uitdrukten, op religieus-filosofisch en sociaal-economisch terrein, als ook op het gebied van kunsten en wetenschappen. Contemporaine traktaten bieden interessante theoretische noties omtrent het buitenleven.
Na enkele inleidende colleges door de docent, kiezen studenten een buitenverblijf of lusthuis van een Europese vorst naar hun keuze.

Leerdoelen

 • Het verwerven van kennis en inzicht omtrent de architectuur en tuinarchitectuur van vorstelijke buitenverblijven en lusthuizen in de Republiek en Europa in de 17de en 18de eeuw;

 • Het verwerven van kennis van theorieën die met het buitenleven samenhingen;

 • Het verwerven van kennis omtrent de stand van wetenschap betreffende dit thema;

 • Het verwerven van inzicht in de samenhang van de complexe decoratieprogramma’s, die exterieur, interieur en de tuinen van deze verblijven sierden en sieren;

 • Het verwerven van inzicht in de vorstelijke idealen die met deze buitenverblijven, lusthuizen en hun tuinen samenhingen;

 • Het leren onderkennen van de functies van deze buitenverblijven en lusthuizen (o.a. vorstelijke verzamelingen en bibliotheken, botanie, astronomie, liefde, jacht etc.);

 • Het leren onderkennen van het belang van deze buitenverblijven en lusthuizen voor vroege vormen van Exotisme (China/Japan/Perzië/Zuid-Amerika);

 • Het zelfstandig onderzoeken en uitwerken van een specifieke casus;

 • Het kunnen plaatsen van deze casus in de bredere context van het thema van de werkgroep;

 • Het geven van een mondelinge presentatie aan de hand van een doelmatige PowerPoint;

 • Het optreden als referent bij de mondelinge presentatie van een medestudent;

 • Het schrijven van een werkstuk van c. 3000 woorden.

Rooster

Zie Rooster Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.)

Studielast

De totale studielast voor de cursus is 5 ects: 140 uur

26 uur: Deelname werkcolleges: 2 uur per week x 13 weken 40 uur: Literatuuronderzoek (ca. 280 pagina’s à 7 pagina’s per uur) 24 uur: Uitwerken onderzoeksopzet en voorbereiding presentatie 50 uur: Schrijven paper (c. 3000 woorden) —-
140 uur

Toetsing

 • Deelname aan de groepsdiscussies en voorbereiding van de colleges en opdrachten tellen als praktische oefening (verplicht onderdeel).

 • Samenstelling van een onderzoeksvoorstel, vraagstelling en bibliografie voor het eigen onderzoek (10%).

 • Referaat van ca. 15 minuten met betrekking tot het eindwerkstuk (ondersteund door een PowerPoint presentatie) (20%)

 • Schriftelijk werkstuk van c. 3000 woorden (= 6 à 7 pagina’s, 1,5 regelafstand).

Copmpensatie: Het gewogen gemiddelde over de verschillende toetsonderdelen, anders dan de scriptie die altijd 6.0 of hoger dient te zijn, moet minimaal een 6.0 zijn. Cijfers lager dan 5.0 voor de afzonderlijke deeltoetsen zijn niet toegestaan.
Herkansing: Een als onvoldoende beoordeeld werkstuk kan eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige toets onderdelen kan een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • informatievoorziening; discussieforum

 • toetsing

Literatuur

Literatuur wordt aan het begin van het werkcollege bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Mw. Dr. J.G. Roding

Opmerkingen

Er wordt een bij het werkcollege passende excursie van een dag aangeboden; deze is facultatief.
Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2 x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook Onderwijs- en Examenregeling.