Studiegids

nl en

Werkcollege BA2 Beeldende Kunst tot 1800: Leonardo da Vinci en de studie van de natuur

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studieprestaties te kunnen aantonen.

Beschrijving

Leonardo da Vinci is altijd gepresenteerd geweest als de grote, veelzijdige natuurvorser, die hij ook inderdaad geweest is. Toch is deze voorstelling van zaken in de wetenschappelijke literatuur over Leonardo de laatste jaren onder druk komen te staan. Men is gaan inzien dat hij de natuur niet altijd door directe observatie bestudeerde, maar dat zijn waarnemingen mede bepaald werden door schema’s die hij in zijn hoofd had door bestudering van andere kunstwerken en van teksten. Bovendien tonen veel van zijn tekeningen overduidelijk, dat zijn aandacht zich vaak loszong van de werkelijkheid en dat zijn werk een visionair en profetisch karakter kreeg. De fascinerende spanning tussen directe observatie van de natuur en kennis omtrent de natuur die hij langs andere wegen verwierf, met alle gevolgen van dien voor zijn kunst, vormt het centrale thema van deze werkgroep over Leonardo da Vinci.

Leerdoelen

 • Inzicht hebben in het veelzijdig werk van Leonardo da Vinci.

 • Overweg kunnen met de belangrijkste bronnen over de kunst en in het bijzonder de schilderkunst van zijn tijd.

 • Inzicht hebben in actuele benaderingen inzake de bestudering van de kunst en in het bijzonder van de schilderkunst van zijn tijd.

 • Binnen het hoofdthema van het werkcollege zelfstandig een onderwerp kunnen kiezen en dit kunnen motiveren.

 • Een relevante vraagstelling kunnen uitwerken in een onderzoeksvoorstel en daarbij al in een vroegtijdig stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een visueel ondersteund referaat van 10 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief noten en bibliografie kunnen schrijven.

Rooster

Zie roosterpagina Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.)

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • 26 uur: bijwonen colleges: 2 uur p.w. x 13 weken

 • 40 uur: literatuuronderzoek en lezen (ca. 280 pagina’s à 7 pagina’s per uur)

 • 24 uur: uitwerken onderzoeksopzet en voorbereiding presentatie

 • 50 uur: schrijven paper (circa 3000 woorden)

Totaal 140 uur

Toetsing

 • Deelname aan groepsdiscussie en voorbereiding van colleges tellen als praktische oefening en vormen een verplicht onderdeel.

 • Samenstelling van een onderzoeksvoorstel en bibliografie voor het eigen onderzoek (10%).

 • Referaat (20%) van circa 10 minuten m.b.t. het eindwerkstuk, ondersteund met PowerPoint presentatie.

 • Paper (70%): het schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en bibliografie (=6-7 pagina’s 1.5 regelafstand).

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de verschillende toets onderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: een onvoldoende beoordeeld werkstuk kan eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige toets onderdelen kan in uitzonderlijke gevallen een vervangende opdracht worden geformuleerd. Cijfers lager dan 5.0 voor de afzonderlijke deeltoetsen zijn niet toegestaan.

Blackboard

Blackboard wordt in ieder geval gebruikt voor het doorgeven van het programma en voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Wordt nog aangekondigd. Hangt voorts af van de invalshoek die de student kiest.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Dr. Edward Grasman

Opmerkingen

N.v.t.