Studiegids

nl en

Vorm en betekenis 2

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Het onderdeel Vorm & betekenis 1 uit BA1 Nederlands moet met een voldoende zijn afgerond.

Beschrijving

Dit college bouwt voort op de stof die bij Vorm & Betekenis 1 (BA1) behandeld is. We bestuderen de belangrijkste grammaticale eigenschappen van het Nederlands. De werkwijze daarbij is van groot naar klein: van zinnen via zinsdelen (syntaxis) naar woorden en morfemen (morfologie). Zo ontdekken we welke bouwstenen het Nederlands heeft en hoe die met elkaar gecombineerd kunnen worden. Om te begrijpen hoe de grammatica van het Nederlands in elkaar zit betrekken we ook dialecten van het Nederlands en andere Germaanse talen in de beschouwing, vanuit de hypothese dat alle talen en dialecten op een abstract niveau dezelfde grammatica hebben, d.w.z. variaties op één thema zijn. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: (i) de basisvolgorde van het Nederlands (SOV of SVO) en de plaats van het werkwoord in relatie tot zijn vorm; (ii) het subject, passieve en onaccusatieve werkwoorden, en waarom koppelwerkwoorden niet bestaan; (iii) posities in het middenveld van het Nederlands; (iv) de grammatica en interpretatie van woorden als zichzelf en hem; (v) het onderscheid tussen zinsdeel en woord en de relatie tussen syntaxis en morfologie; (vi) woordvormingsregels van het Nederlands: flexie, derivatie, samenstelling, impliciete transpositie.

Leerdoelen

 • De student heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste grammaticale eigenschappen van het Nederlands op het niveau van de syntaxis en de morfologie.

 • De student heeft kennis van grammaticale variatie en de grammaticale verschillen tussen het Nederlands en verwante talen en dialecten.

 • De student heeft inzicht in de relaties tussen syntaxis en morfologie.

 • De student heeft enige kennis van wetenschappelijk grammatica-onderzoek en kan hierop reflecteren.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

1 uur hoor- en 1 uur werkcollege

Studielast

5 EC = 140 uur

 • 13 × 2 uur college: 26

 • 13 × 4 uur literatuur lezen: 52

 • 13 × 2 uur opdrachten maken: 26

 • presentatie voorbereiden: 10

 • voorbereiden tentamen: 24

 • maken tentamen: 2

Toetsing

 • Mondelinge presentatie (10%) die minimaal met een 5,5 moet worden beoordeeld.

 • Schriftelijk tentamen (90%) met open vragen.

Herkansing

 • Alleen het tentamen kan worden herkanst.

Blackboard

Cursusprogramma, opdrachten en waar mogelijk literatuur worden via Blackboard verstrekt.

Literatuur

Wordt nader opgegeven op Blackboard; in elk geval:

 • Bennis, H. 2000. Syntaxis van het Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press. Hoofdstuk 8, 10, 11

 • Booij, G. & A. van Santen, Morfologie. De woordstructuur van het Nederlands, 2e dr. 1998 Hoofdstukken 1 t/m 6.

 • Artikelen (Blackboard)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Contact

Voor inhoudelijke informatie: Dhr. S. Barbiers

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.