Studiegids

nl en

BA-eindwerkstuk Religiewetenschappen

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Afgerond tweede jaar van de BA Religiewetenschappen. Deelname aan het scriptieseminar Religiewetenschappen is verplicht.

Beschrijving

De student sluit de opleiding af met een eindwerkstuk van maximaal 10.000 woorden (inclusief noten, bibliografie en bijlagen). Het schrijven hiervan is gekoppeld aan het scriptieseminar Religiewetenschappen. De student kan zelf een eigen begeleider kiezen uit de docenten van de opleiding. De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de docent(e) die als begeleider optreedt.

De student dient daarna het “aanvraagformulier ba-eindwerkstuk”: http://www.hum.leidenuniv.nl/religiewetenschappen/formulieren/formulieren.html in bij de examencommissie. De examencommissie wijst de begeleider en tweede lezer van het ba-eindwerkstuk toe.

Voor de verdere gang van zaken, zie de facultaire Regeling BA-eindwerkstuk

Zie voor tips ook de handleiding schriftelijk werkstuk van Midden-Oosten studies.

Leerdoelen

  • het onder begeleiding uitwerken van een semi-complexe onderzoeksvraag met behulp van de inmiddels verworven vaardigheden, methoden en technieken;

  • het schrijven van een schriftelijk verslag van die onderzoeksvraag.

Rooster

Individuele afspraken met de begeleider en de deadlines van het scriptieseminar.

Onderwijsvorm

Zelfstudie en besprekingen met de begeleider.

Studielast

In totaal 280 uur (10 ECTS)

Toetsing

Schriftelijk werkstuk (100%)