Studiegids

nl en

Seminar BA-eindwerkstuk

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Het scripsieseminar is bedoeld voor 3e-jaars studenten die aan het eind van het academisch jaar willen afstuderen.

Beschrijving

In het tweede semester bieden de vier secties van de opleiding een of meer scriptieseminars aan. Deelname aan het scriptieseminar is verplicht: zonder deelname worden de 10 studiepunten voor het BA-werkstuk niet toegekend.

Studenten kunnen kiezen uit:

 • Taalbeheersing;

 • Taalkunde (bij voldoende belangstelling aparte seminars voor Moderne/Historische taalkunde);

 • Oudere Letterkunde (bij voldoende belangstelling aparte seminars voor Middeleeuwen/Vroegmoderne Tijd);

 • Moderne Letterkunde (Negentiende/Twintigste/Eenentwintigste eeuw (bij voldoende belangstelling een apart seminar voor de Negentiende eeuw)).

Al in december wordt per scriptieseminar een eerste informerende bijeenkomst gehouden. Afhankelijk van de aanmelding wordt per sectie vastgesteld welke docent(en) daarvoor zal/zullen worden ingezet. Het thema sluit in principe aan bij een accentwerkgroep (uit het 1e of 2e semester). Alle studenten schrijven een scriptie binnen het thema van hun seminar, maar die thema’s worden breed genoeg geformuleerd om daarbinnen voldoende ruimte voor eigen keuze van de student te bieden.

Leerdoelen

Zie bij het BA-eindwerkstuk

Rooster

Een scriptieseminar kent in elk vijf bijeenkomsten, die als volgt globaal over het jaar zijn verdeeld:

 1. In de week voor kerst heeft elk scriptieseminar een eerste informerende bijeenkomst over het thema en de opzet van het seminar. Tevens nadere toelichting op het formuleren van een onderzoeksvraag.
  1. In januari verdiepen alle studenten zich in de opgegeven basisliteratuur en formuleren op basis daarvan een eerste onderzoeksvraag. In de eerste week van februari vindt een plenaire bijeenkomst plaats waar de onderzoeksvragen en volgende stappen worden besproken, inclusief verdiepingsliteratuur.
  2. In de laatste week van februari is er een bijeenkomst over de verdiepingsliteratuur, de definitieve onderzoeksvragen en het plan van aanpak (hoofdstukindeling)
  3. Half maart: inleveren inleidend hoofdstuk van de scriptie en globaal overzicht van eerste en te verwachten resultaten In de laatste week van maart presenteren alle studenten hun scriptieonderzoek aan hun medestudenten binnen het seminar. Deze presentatie is een verplicht onderdeel; zonder presentatie kan het seminar niet meer gevolgd worden.
  4. In april en mei leveren de studenten op vantevoren vastgestelde deadlines hoofdstukken van hun scriptie in, die steeds een week later individueel worden besproken. In een plenaire bijeenkomst eind mei wordt aandacht besteed aan algemene kwestie van vormgeving en formulering n.a.v. de ingeleverde hoofstukken (redactiefase).
  5. 1 juni 2017: inleveren eerste versie volledige scriptie.
  6. 19 juni 2017: definitieve versie inleveren bij de begeleidende docent (digitaal en twee exemplaren op papier – d.i. een exemplaar voor de eerste en tweede lezer).

Uiterlijk 10 juli eindgesprek (cijfer).

Taalbeheersing:
Het seminar BA-werkstuk Taalbheersing vindt in het tweede semester plaats op donderdagen van 11.15-13.00. Een eerste, verplichte bijeenkomst van het seminar is in december, op een nog nader vast te stellen dag en tijdstip. Zie hiervoor Blackboard of neem contact op met dhr. dr. M. van Leeuwen.

Letterkunde (Vroegmoderne Tijd en Negentiende Eeuw)
Het seminar BA-eindwerkstuk Letterkunde staat gepland op de woensdagen vanaf 4 februari t/m 6 mei van 15-17 uur. De locatie wordt nader bekend gemaaakt.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

De tijd die studenten besteden aan deelname aan het scriptieseminar (inclusief voorbereiding) maakt deel uit van het aantal uren dat beschikbaar is voor het schrijven van het BA-eindwerkstuk.

Toetsing

N.v.t.

Blackboard

Het scriptieseminar zal worden ondersteund door een Blackboard.

Literatuur

Afhankelijk van de te volgen seminar. Wordt nader opgegeven.

Aanmelden

Alle studenten die in 2016-2017 willen afstuderen, dienen zich vóór 1 december 2016 aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar de studieadviseur Berry Dongelmans, met een c.c. naar de sectie waarbij je wilt afstuderen, waarbij de hieronder vermelde docenten als contactpersoon optreden (de contactpersoon is niet noodzakelijk de scriptiebegeleider):

Studenten vermelden in deze mail wie ze als scriptiebegeleider zouden willen hebben. Kort na 1 december wordt er contact met de studenten opgenomen om de decemberbijeenkomst van het scriptieseminar te plannen. Per scriptieseminar kunnen ca. 5 à 10 studenten worden geplaatst.

Wie zich door omstandigheden gedwongen ziet om af te studeren in het eerste semester, dient zich bij voorkeur in juni, doch uiterlijk in de loop van augustus aan te melden bij de hierboven genoemde contactpersonen. Voor studenten die bij Taalbeheersing willen afstuderen geldt dat zij zich uiterlijk in juni aanmelden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Voor algemene vragen raadplege men de studieadviseur:
Berry Dongelmans

Opmerkingen

Na 19 juni 2017 worden er geen scripties meer begeleid. Bij een onvoldoende eindversie kan de student pas weer in september op begeleiding rekenen. De opleiding organiseert in het eerste semester evenwel geen scriptieseminar. Studenten dienen dan het facultaire scriptieseminar te volgen (met individuele inhoudelijke begeleiding door een docent van de opleiding).