Studiegids

nl en

De Republiek en Europa, een diplomatieke geschiedenis, 1600-1800

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen

Beschrijving

Aan het einde van de zestiende eeuw groeiden de opstandige gewesten in het noorden van de Nederlanden uit tot een zelfstandige staat. Aanvankelijk voerden de vrije provincies een gezamenlijk buitenlands beleid onder de beschermende vleugels van Frankrijk en Engeland, maar allengs begonnen ze een eigen onafhankelijke koers te volgen die gericht was op officiële erkenning als souvereine staat tussen de Europese mogendheden. Johan van Oldenbarnevelt, raadpensionaris van Holland, trok de leiding over het buitenlands beleid naar zich toe, onder meer met het doel de jonge Nederlandse staat een plaats te geven in de Europese diplomatie.

In dit hoorcollege is de aandacht niet zozeer gericht op het buitenlands beleid van de Republiek als wel op de uitvoering daarvan en de functies en instellingen die daarvoor in het leven werden geroepen. Hoe schiep deze jonge staat zijn diplomatieke apparaat en hoe functioneerde dat in de Europese context? Veel aandacht zal in dit college besteed worden aan de Europese diplomatieke geschiedenis, aan hoe staten met elkaar omgingen, welke regels en richtlijnen daarvoor werden gecrëeerd. Bovendien ontstond er een diplomatieke cultuur nauw verbonden met een hofcultuur. De vraag is hoe de vertegenwoordigers van de Republiek zich in deze omgeving gedroegen en hoe er tegen he werd aangekeken.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
 2. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten uit vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort; bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis: de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 1. verwerft kennis over de Nederlandse buitenlandse betrekkingen tussen 1600 en 1800
 2. krijgt inzicht in staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van de Republiek.
 3. maakt kennis met en verwerft inzicht in recente wetenschappelijke debatten over de vroegmoderne Europese diplomatieke geschiedenis en kan daar kritisch op reflecteren.
 4. verwerkt en analyseert opgegeven literatuur in relatie tot het hoorcollege.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur
5 ECTS = 140 uur.

 • hoorcolleges: 24 uur

 • zelfstudie literatuur en hoorcollegestof: 114 uur

 • tentamen: 2 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: Schriftelijk tentamen
Deeltoets 2: Schriftelijk tentamen

Weging

Deeltoets 1: 50 %
Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

 • De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

 • Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • proeftentamens

 • collegesamenvattingen.

Literatuur

 • J. Black, A history of diplomacy (Londen 2010)

 • J.I. Israel, The Dutch Republic.Iits rise, greatness and fall, 1477-1806 (Oxford 1995)

 • Bij aanvang het hoorcollege wordt aanvullende literatuur opgegeven

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dr. Maurits Ebben

### Opmerkingen

Geen