Studiegids

nl en

Propedeuse Vaardighedenwerkcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (AGN)

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

In dit onderdeel van de studie komt de Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan bod. Dit betreft de niet-Nederlandse geschiedenis van de Renaissance tot het begin van de negentiende eeuw. Hoewel de nadruk zal liggen op de Europese ontwikkelingen, komt ook de wereldgeschiedenis in bredere zin aan de orde. Dit betreft vooral de geschiedenis van Azië en Afrika in deze periode. In het werkcollege zal de nadruk liggen op de bestudering van het handboek en het leren stellen en beantwoorden van vragen.

Leerdoelen

De student heeft:

 • kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop van de Nieuwe Tijd;

 • kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen;

 • het vermogen relatief grote hoeveelheden informatie te organiseren en te verwerken;

 • n.b. Toetsing van de in dit college beoogde leerdoelen vindt ook plaats in de bij het hoorcollege AGN behorende deeltoetsen.

De student kan:

 • een probleemgestuurd referaat;

 • feedback geven en ontvangen;

 • bronnen analyseren en in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totaal: 47 uur:

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden referaat: 4 uur

 • Opdrachten: 17 uur

Dit werkcollege is onderdeel van Vaardighedencollege I. Het succesvol afronden van dit onderdeel levert in combinatie met het succesvol afronden van de vaardighedencolleges OG en VG in totaal 5 EC voor Vaardigheden I.

Toetsing

 • Participatie (80%)

 • Referaat, mondelinge presentatie (10%)

 • Opdrachten (10%)

De toetsing van de leerdoelen van dit college komen in relevante bovengenoemde toetselementen aan bod.

De beoordeling van het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Als een student opdrachten niet op tijd inlevert of colleges mist kan de docent hiervoor een vervangende opdracht opgeven. Als dit meerdere keren voorkomt kan de student uitgesloten worden van verdere deelname aan het college.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Mededelingen

 • Powerpoints van de colleges

 • Opdrachten

 • Studiemateriaal

Literatuur

 • John P. McKay, Bennett D. Hill, John Buckler en anderen, A History of Western Society. Since 1300, Eleventh edition (Boston en New York 2014). ISBN 9781457642180

 • John P. McKay, ed., A History of World Societies (alleen te verkrijgen via Blackboard en launchpad van de uitgever). ISBN 9781137473165. Hoofdstukken 17, 20 en 21.

Aanmelden

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij dhr. M.J. Olieman (studiecoördinaat).

Contact

Bij de coördinator AGN: dhr. Dr. R.P. Fagel

Opmerkingen

Dit college sluit nauw aan bij het hoorcollege AGN.