Studiegids

nl en

People and Organizations

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cursus People and Organizations beoogt je een inleiding te geven in de bedrijfswetenschappelijke aspecten van het omgaan met de menselijke factor in organisaties. Professionele organisaties moeten wedijveren in steeds sterker concurrerende markten. Het succes of falen van deze organisaties hangt in zeer sterke mate af van de expertise en vaardigheden van hun personeel. Daarom is kennis van mensen, en de menselijke factor in organisaties, een onontbeerlijk onderdeel van je latere beroepsuitoefening, zij het als algemeen medewerker, HR professional of juridisch-organisatorisch dienstverlener. Na afloop van deze cursus heb je begrip van de algemene beginselen rondom de menselijke factor in organisaties. Je raakt bekend met leiderschaps- en managementtheorieën die inzicht geven in hoe een organisatie te scheppen waar de juiste mensen op de juiste plek komen, blijven, en optimaal presteren. Deze onderwerpen en hun onderlinge samenhang worden besproken aan de hand van invloedrijke modellen op het gebied van Organizational Behavior (OB), grotendeels vanuit een macro-HRM optiek. We zullen in deze cursus de theoretische modellen aanvullen met huidige ideeën en praktijken rondom het aansturen en ontwikkelen van mensen werkend in de juridische dienstverlening en in professionele organisaties in het algemeen. Je zult leren analytisch na te denken en te discussiëren over de complexiteit rondom het gebruik van menselijke bronnen in organisaties. Ook leer je te kijken naar menselijke bronnen vanuit een strategisch perspectief, als een manier om een concurrentievoordeel voor organisaties te creëren.

De cursus beslaat zeven weken waarin actuele thema’s aan de orde komen rond de menselijke factor in organisaties. Eén week bestaat uit een hoorcollege en uit een werkgroep. Tijdens de hoorcolleges raak je bekend met de theorie rond people and organizations. Tijdens de werkgroepen (6 maal) ligt de nadruk op het verwerven van praktische vaardigheden, onder meer door het toepassen van en reflecteren op de bestudeerde stof.

Het vak People and Organizations gaat onder meer over de kerngebieden van Human Resource Management (HRM). Hoe selecteer je bijvoorbeeld de juiste persoon voor de juiste positie? Hoe motiveer je en beloon je een medewerker zodat hij/zij optimaal zal presteren? En hoe kun je effectief leiding geven aan medewerkers? Het is hierbij belangrijk om in acht te nemen dat veel werk tegenwoordig in groepen wordt verricht. Hoe heeft groepsdynamiek invloed op het denken en handelen van individuen? Daarnaast gaat de cursus in op de relatie tussen het individu en de werkplek en de gevolgen van deze “fit” voor stress, productiviteit en bevlogenheid. Ook de praktische implicaties van wereldwijde ontwikkelen (bijv. globalisering) en de veranderende manier van werken (bijv. telewerken) en de invloed van organisatiecultuur komen aan bod.

Leerdoelen

Aan het eind van de collegereeks kun je:
1) de doelstellingen van organisatiekunde en HRM aangeven.
2) de belangrijkste theorieën en stromingen in dit vakgebied begrijpen.
3) herkennen en uitleggen hoe het individu en de groep gedrag in organisaties beïnvloeden.
4) de aspecten van functieontwerp en organisatiecultuur beschrijven en begrijpen in welke mate deze invloed hebben op menselijk gedrag.
5) de kerngebieden van HRM identificeren en de uitdagingen begrijpen waar algemene managers en HR professionals doorgaans mee te maken hebben bij het managen van menselijke bronnen.
6) kritisch evalueren en analyseren van huidige HRM-praktijken in organisaties en sterke en zwakke punten herkennen.
7) vanuit de organisatiekunde en HRM strategieën aanbevelen voor het verbeteren van individuele werkprestaties als ook de prestaties van teams in organisaties.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): prof. Dr. Helen Pluut

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Let goed op Blackboard!

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Docent(en): Dr. Helen Pluut en drs. Maral Darouei

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Let goed op Blackboard!

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen (60%), groepsopdrachten (30%), participatie tijdens de werkgroepen (10%).

De deelcijfers zijn voor één collegejaar geldig.

Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden.

Inleverprocedures

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven opdrachten en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Wordt nog bekend gemaakt

Werkboek:

 • Wordt nog bekend gemaakt

Reader:

 • Wordt nog bekend gemaakt

Aanbevolen studiemateriaal
Geen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. Helen Pluut

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B3.07

 • Bereikbaarheid: via secretariaat Bedrijfswetenschappen

 • Telefoon: 071 – 527 7851/8827

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851/8827

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.