Studiegids

nl en

De Romeinse Democratische Republiek?

Vak
2016-2017

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De late republiek van 133-33 v.C. is vooral bekend als de cruciale overgangsperiode waarin het Romeinse imperium geweldig expandeerde en waarin steeds sterkere leiders opkwamen. Rome groeide in alle opzichten uit zijn voegen en zou uiteindelijk na een zeer chaotische machtsstrijd veranderen in een keizerrijk – een monarchie in allesbehalve de naam. Meestal wordt aangenomen dat het politieke systeem van de late republiek werd gedomineerd door de aristocratie, die de verschillende volksvergaderingen volledig manipuleerde en waarvan de leden vooral elkaar bevochten om macht, aanzien en rijkdom te verwerven. De afgelopen jaren zijn er vraagtekens gezet bij die interpretatie en is er betoogd dat de aristocraten wel degelijk in hoge mate afhankelijk waren van de volksgunst. Er is in dat verband zelfs gesuggereerd dat we in essentie met een democratie van doen hebben. Gaat het om nuances of is er reden om een wezenlijk andere interpretatie van de politieke cultuur van de late republiek te hanteren?

Het college sluit aan bij het Kerncollege De Grenzen van de Macht.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. – 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. verwerft inzicht in theorievorming over politieke cultuur;
 2. verwerft kennis van de late Romeinse Republiek.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 13 × 2 uur = 26 uur

 • Voorbereiden college: 13 × 2 uur = 26 uur

 • Maken opdracht(en) 1-3 (inclusief bestuderen literatuur): 3 × 10 uur = 30 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 198 uur

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Opdracht 1 (gezamenlijke bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 1-2

 • Opdracht 2 (inleiding en definitieve bibliografie_
  Getoetste leerdoelen: 2, 4

 • Opdracht 3 (mondelinge presentatie op basis van een van te voren gecirculeerd hoofdstuk)
  Getoetste leerdoelen: 3-5

 • Participatie (zowel op college als op blackboard):
  Getoetste leerdoelen: 5

Weging

Werkstuk: 70%
Opdracht 1 = gezamenlijke bibligrafie: 5%
Opdracht 2 = inleiding en definitieve bibliografie: 10 %
Opdracht 3 = mondelinge presentatie op basis van van te voren gecirculeerd hoofdstuk: 10%
Participatie (zowel op college als op blackboard): 5%

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Werkstukken die met een 5 zijn beoordeeld mogen op aanwijzingen van de docent worden herzien, werkstukken die met een 4 of lager zijn beoordeeld, moeten over een nieuw onderwerp worden geschreven. Voor de deadline zie overzicht deadlines.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema;

 • opgave verdere collegeliteratuur;

 • powerpoints colleges;

 • discussieforum.

Literatuur

Voor dit college worden artikelen gelezen die via Blackboard worden bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. L.E. Tacoma

Opmerkingen

Het college kan zowel door historici als classici worden gevolgd; desgewenst kan voor classici een aangepast programma van 5 ECTS worden samengesteld.