Studiegids

nl en

Huwelijk en gezin in de middeleeuwen

Vak
2016-2017

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Huwelijk en gezin vormen de basis van iedere menselijke samenleving, maar de manieren waarop aan die twee structuurelementen vorm wordt gegeven, is sterk cultuurbepaald. Het instituut huwelijk
roept vragen op over regulering (wanneer en door welke instantie(s) wordt een relatie erkend als een huwelijk?) en partnerkeuze (Wie bepaalt en wat mag niet? Welke rol spelen geloof en kerk?) en over het belang van seksualiteit en liefde. ‘Gezin’ is evenmin een onproblematische term. Naast morfologische kwesties (bestond de gezinsvorm in de middeleeuwen en, zo ja, hoe verhield die zich tot ‘huishouden’ en ‘familie’; hoe groot waren op dit punt verschillen tussen sociale klassen?), speelt hier ook de vraag naar rolverdeling affectie en ‘privacy’ Deze basisvragen kunnen gemakkelijk aangevuld met meer specifieke thema’s, zoals geboortecontrole (of niet), genderkwesties (rol- en taakverdeling man-vrouw), de positie van kinderen en ouden van dagen, woonruimte en inrichting van woonhuizen, of zelfs met buitenissige onderwerpen als heiligheid (wat te doen met een heilige in het gezin?).

Voor het onderzoek naar huwelijk en gezin in de middeleeuwen staat een rijke diversiteit aan primaire bronnen ter beschikking, zowel in de narratieve, de administratieve, de gerechtelijke als de fictionele sfeer. De toegang hiertoe hangt overigens vooral af van de taalcompetenties van de student-onderzoekers, waarmee bij het formuleren van individuele onderwerpen uiteraard rekening zal worden gehouden.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 2. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
 4. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
 5. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
 6. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;
  • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor middeleeuwse bronteksten van uiteenlopende aard.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. Verwerft inzicht in de middeleeuwse eigenheid van twee wezenlijke structuurelementen van menselijke samenlevingen: huwelijk en gezin.
 2. Leert in primaire bronnen voor de middeleeuwse geschiedenis op methodologisch verantwoorde wijze zelfstandig onderzoek te doen naar een aspect van het collegethema, en daar op formeel correcte wijze mondeling en schriftelijk verslag van te doen.
 3. Verwerft inzicht in de belangrijkste theorieën over huwelijk en gezin in de preïndustriële Europese samenleving.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 40 uur

 • Maken literatuurrapport: 40 uur

 • Voorbereiding voor mondelinge presentatie: 40 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 136 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 2-5, 10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 10

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6, 8-9, 11

 • Literatuurrapport
  Getoetste leerdoelen: 1-4, 7-8, 11

Weging

Werkstuk: 50%
Referaat: 25%
Participatie: 10%
Literatuurrapport: 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van studiemateriaal ;

 • communicatie binnen de werkgroep.

Literatuur

Inleidende literatuur:
-P.C.M. Hoppenbrouwers, ‘Over het gezin’, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 10-4 (1996) 235-249 (kopie beschikbaar via Blackboard) – Cordelia Beattie & Anna Maslakovic (eds), The Medieval Household in Christian Europe, c. 850-c. 1550: Managing Power, Wealth, and the Body (Turnhout 2003). Online beschikbaar via UB Leiden.
Deze lijst zal op college verder worden aangevuld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers

Opmerkingen

Geen