Studiegids

nl en

Seks, sekse en seksualiteit in de Grieks-Romeinse wereld

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Voor Geschiedenisstudenten: De propedeuse is voltooid en beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Voor GLTC-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Methodenblok behaald.

Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

Homo-erotische relaties in klassiek Athene; hermafrodieten die als slecht voorteken werden gezien in de Romeinse wereld; en de erotiek van de Romeinse vrouwenvoet in haar sandaal. Seks, sekse en seksualiteit hebben zowel een biologisch als een cultureel element. Dat culturele element kunnen wij als historici voor de oudheid bestuderen: hoe verhouden seks, sekse en seksualiteit zich tot elkaar in de Grieks-Romeinse wereld? En welke specifieke plaats hebben deze zaken in de antieke samenlevingen? Bronnen over seks, sekse en seksualiteit tonen ons veel meer dan je wellicht in eerste instantie zou denken: ze tonen machtsverhoudingen; normatief denken over wat kan, mag en normaal is; medische ideeën over het lichaam; identiteit als Griek of Romein maar ook als man of vrouw; en wat ‘anders zijn’ betekende. Door deze fundamentele onderwerpen te bestuderen kunnen we de antieke samenlevingen beter begrijpen. Bovendien biedt dit onderwerp zich bij uitstek aan voor een comparatieve benadering – een samenleving zonder seksualiteit is nog niet vertoond.

Studenten schrijven een werkstuk, waarbij te denken valt aan onderwerpen als de relatie tussen seksualiteit en voortplanting, inclusief geboortebeperking, en tussen seksualiteit en liefde, prostitutie, geslachtsziekten en ander medische aspecten, homoseksualiteit, en seksualiteit in religie, beeldende kunst, literatuur enzovoort. Onze vragen worden bestudeerd met veel aandacht voor het gebruik van primaire bronnen: iedere student bespreekt op college een aantal bronnen, en het werkstuk is gebaseerd op primaire bronnen.

Het college begint met een entreetoets over hoofdstuk 4 (‘Bodies’) van L. Foxhall, Studying gender in classical antiquity (Cambridge 2013) 68-89. Online via de UB op: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511980084 . 24 uur van te voren moet een essay worden ingeleverd. De essayopdracht wordt uiterlijk een week voor de deadline op Blackboard bekend gemaakt.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 2. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
 4. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
 5. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
 6. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. – 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor het begrippenapparaat van de antieke seksualiteit.
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. Heeft inzicht in historische debatten over seksualiteit, meer specifiek in de Oudheid.
 2. Heeft inzicht in historische debatten over gender, meer specifiek in de Oudheid.
 3. Heeft kennis van de bronnen die belangrijk zijn voor de bestudering van antieke gender/seksualiteit en kan die relateren aan enkele van de meer abstracte thema’s die wij bespreken.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college: 42 uur

 • Maken opdracht(en): 15 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 197 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

 • Entreetoets
  Getoetste leerdoelen: 7, 8, 10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1 Heuristieke opdracht 1
  Getoetste leerdoelen: 3-5

 • Opdracht 2 Heuristieke opdracht 2
  Getoetste leerdoelen: 3-5

Weging

Werkstuk: 65%
Entreetoets: 5%
Referaat: 20%
Opdracht 1: 5%
Opdracht 2: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten

 • selectie primaire bronnen ter discussie.

Literatuur

Literatuur wordt op college bekend gemaakt en hoeft niet aangeschaft te worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. K. Beerden

Opmerkingen

Geen