Studiegids

nl en

Keizers, goden en conflicten: vroege christenen in Romeins Klein-Azië

Vak
2016-2017

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor GLTC-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Methodenblok behaald. Studenten GLTC kunnen dit vak voor 5 ECTS volgen.

 • Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

Klein-Azië, de westkust van het huidige Turkije, was een van de meest creatieve en multiculturele regio’s van het Romeinse Rijk. Steden zoals Efese of Pergamon waren beroemd om hun rijkdom, hun wijd en zijd bekende orakels en culten en hun veelvormige cultuur. Naast alle inheemse Griekse en Kleinaziatische culten vinden we sinds de late 3e eeuw v. Chr. ook Griekstalige Joden in de grotere steden, en het is geen verrassing dat in Provincia Asia – zoals de Romeinen het gebied vanaf het 2e eeuw v. Chr. noemden – al in de jaren 50 n. Chr. meerdere van de allervroegste christelijke gemeentes ontstonden. In het Nieuwe Testament zijn een aatal van de teksten opgenomen die in die gemeentes zijn ontstaan (Paulusbrieven, Handelingen, Openbaring). We zijn daardoor goed op de hoogte van de verschillende manieren waarop Christenen zich opstelden tegenover de cultuur van hun omgeving, hoe conflicten met niet-christelijke buren en tussen christenen onderling ontstonden en wat in deze samenhang het proces van “inculturatie” eigenlijk betekende.

In dit werkcollege kijken we met hulp van literaire en archeologische bronnen naar de gelaagde culturele, religieuze en politieke situatie in het vroeg-Romeinse Asia. De positie van het vroege Christendom zullen we proberen te ontrafelen op basis van een historisch-kritische lectuur van relevante passages uit het Nieuwe Testament. Daarnaast spelen ook teksten van buiten de canon een rol (Ignatiusbrieven, Pliniusbrief etc). Dit college is gekoppeld aan het Kerncollege “Grenzen van de Macht”.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. – 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. leert het bijzondere culturele profiel van de vroegromeinse provincie Asia begrijpen aan de hand van materiële en literaire bronnen;
 2. ziet de grote verscheidenheid van Grieks-inheemse culten als een bijzonder kenmerk van deze regio en kan die aan de hand van voorbeelden (Asklepieion, Efese, Didyma, Pergamon) duidelijk maken;
 3. kan de situatie van het Jodendom in Asia beschrijven als voorbeeld voor de situatie van de griekstalige Joodse diaspora;
 4. weet aan te geven hoe het Christendom naar Klein-Azië is gekomen en waar Christenen in het 1e eeuw n. Chr. te vinden waren;
 5. kan op de basis van relevante teksten beschrijven hoe Christenen hun identiteit in conflict en concurrentie met hun joodse en “heidense” omgeving hebben gevormd.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • bijwonen college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

 • voorbereiden te lezen literatuur: 500 pagina’s: 70 uur

 • opdracht 1: 10 uur

 • opdracht 2: 10 uur

 • opdracht 3: 10 uur

 • becommentariëren elkaars werk: 4 uur

 • voor werkstuk te lezen specifieke literatuur 700 pagina’s: 100 uur

 • schrijven werkstuk: 50 uur

Studenten GLTC kunnen dit vak volgen voor 5 ECTS. De docent stelt voor deze studenten een aangepast programma vast.

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 8-12

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 5, 6-7

 • Opdracht 1 (Groepsopdracht – gezamenlijk aanleggen voorlopige algemene bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 1, 2a-b

 • Opdracht 2 (Inleiding werkstuk & uitgewerkte vraagstelling)
  Getoetste leerdoelen: 2-4

 • Opdracht 3 (Mondelinge presentatie over deel werkstuk)
  Getoetste leerdoelen: 3-4

Weging

Werkstuk: 60 %
Participatie: 10 %
Opdracht 1:10 %
Opdracht 2: 10 %
Opdracht 3: 10 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat het cijfer op het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het collegeschema;

 • literatuur;

 • uitleg opdrachten;

 • feedback en kritische discussie over elkaars werk.

Literatuur

Niets moet vooraf bestudeerd worden. Een lijst met relevante literatuur wordt aan het begin van het college beschikbaar gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Jürgen K. Zangenberg

K.P.S. Janssen

Opmerkingen

Geen