Studiegids

nl en

Geloof aan de Goden: Thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.
Kennisname van F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid, Amsterdam 2008 of later (11de druk en verder), wordt ten zeerste aanbevolen.

Voor studenten GLTC is dit college 5 ECTS in combinatie met het Methodenblok Oude Geschiedenis.
Zij bestuderen alleen de collegestof en NIET de literatuur.
Voor het tentamen melden zij zich aan met studiegidsnr. 5772K1113T (Geloof aan de goden GLTC TEN).

Beschrijving

De antieke wereld (het oude Nabije Oosten, Egypte, de Griekse wereld en het Romeinse rijk, van de Bronstijd tot de 4de eeuw n.C.) kent een ongelooflijk rijkgeschakeerd religieus leven. Dit college probeert iets van die rijkdom te introduceren, en doet dat aan de hand van een aantal centrale thema’s als veelgodendom, rite en mythe, priesterschap, gedachten over dood en hiernamaals, divinatie en (nood)lot, offer en wijgeschenk, gebed, heilige ruimte en heilige tijd. Hiermee wordt dit college ook een inleiding op verscheidene fundamentele bouwstenen van het fenomeen religie in zijn algemeenheid. Wanneer concrete voorbeelden besproken worden, zal het accent liggen op de Griekse wereld, tegen de achtergrond van de andere genoemde gebieden/culturen.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
 2. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten uit vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. – 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:
4. heeft kennis genomen van, en inzicht in, enkele centrale hoofdthema’s van de godsdienstgeschiedenis, en de student kan deze kennis toepassen op concrete voorbeelden.
5. heeft een globale kennis verworven van het ‘religieuze landschap’ van de wereld van de oudheid, en kan de Grieks-Romeinse wereld wat dit betreft plaatsen in de ruimere context.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiding voor toetsing, inclusief zelfstandige literatuurstudie: 108 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: schriftelijk tentamen bestaande uit enkele essayvragen
Deeltoets 2: schriftelijk tentamen bestaande uit enkele essayvragen

Weging

Deeltoets 1: 30 %
Deeltoets 2: 70 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Aanvullend geldt de eis dat de tweede deeltoets altijd voldoende moet zijn.

Herkansing

 • De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

 • Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - mededelingen

 • proeftentamen

 • het beschikbaar maken van powerpoints
  Powerpoints zijn tevens te vinden op de website www.oudegeschiedenis.info

Literatuur

Sarah Isles Johnston ed., Religions of the ancient world. A guide (Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press 2004). ISBN 0674015177 / ISBN-13 978-0674015173. Pas op: NIET de verkorte paperback editie van 2007!
Uit dit boek: pp. ix-xiv, 1-240, 657-677, en van pp. 243-656 van ieder thema de introductie en de delen over Griekenland, Etrurië en Rome. De volgorde van bestudering wordt tijdens het eerste college bekendgemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr F.G. Naerebout

### Opmerkingen

Voor studenten GLTC is dit college 5 ECTS in combinatie met het Methodenblok Oude Geschiedenis.
Zij bestuderen alleen de collegestof en NIET de literatuur.
Voor het tentamen melden zij zich aan met studiegidsnr. 5772K1113T (Geloof aan de goden GLTC TEN).