Studiegids

nl en

Afrikanen in Amerika: Slavernij en emancipatie in de Verenigde Staten, 1619-1877

Vak
2016-2017

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Ondanks zijn traditionele toewijding aan liberale principes zoals vrijheid en gelijkheid is Noord-Amerika langer een onvrije samenleving geweest dan een vrije samenleving. Vanaf het moment waarop in 1619 de eerste scheepslading met twintig Afrikanen in Virginia arriveerde, ontwikkelde het instituut van de slavernij daar zich van een vaag gedefinieerd arbeidssysteem (in alle koloniën) tot een rigide hoeksteen van de economische, politieke en sociale orde, vooral in het Zuiden. De slavernij legde ook de grondslag voor bijna vier eeuwen gespannen rassenverhoudingen in de Verenigde Staten.

Dit werkcollege biedt een overzicht van de oorsprong, ontwikkeling en afschaffing van de Amerikaanse slavernij tussen 1619 en 1877, met regionale verschillen en ontwikkelingen door de tijd heen als uitgangspunten. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de slaven zelf, maar ook aan de slavenhouders en het systeem dat beide groepen met elkaar verbond. Studenten maken bovendien kennis met historiografische ontwikkelingen en debatten, en verkrijgen ervaring in het anayseren van primair bronnenmateriaal (zoals scheepsmanifesten, wetten, juridische documenten, plantagedocumenten, krantenadvertenties, slave narratives en interviews met slaven). Thema’s die aan bod zullen komen zijn onder meer: gedwongen migratie; creolisering; de ontwikkeling van racisme en othering; het zwarte gezin en het concept van ambiguous loss; de ideologie van paternalisme; slave agency en verzet; abolitionisme; en de ontwikkeling van tweederangsburgerschap na de afschaffing.

‘Afrikanen in Amerika’ sluit aan bij het kerncollege ‘Global Connections,’ dat aandacht besteedt aan de historische verbindingen die zijn ontstaan door de circulatie van mensen, goederen en ideeën. De Amerikaanse slavernij biedt bij uitstek een geweldige steekproef voor dit overkoepelende thema. Slavernij verbond Europa, Afrika en het Amerikaans continent in een driehoeksverhouding bestaande uit gedwongen migratie, intercontinentale handel, en de uitwisseling van culturen en ideeën. De slavernij wordt zelfs gezien als een van de belangrijkste ‘globaliserende’ ontwikkelingen van de moderne tijd.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

 1. Studenten krijgen een overzicht van de geschiedenis van de Amerikaanse slavernij en emancipatie.
 2. Studenten verkrijgen inzicht in relevante theorievorming op het gebied van slavernij, racisme en gedwongen migratie.
 3. Studenten verkrijgen ervaring in het geven van een mondelinge presentatie over hun eigen onderzoek naar een zelfgekozen subthema van de Amerikaanse slavernij.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen colleges: 2× 12 colleges = 24 uur

 • Voorbereidingstijd colleges: 10 uur x 12 colleges = 116 uur
  Onderverdeeld in:
  6x literatuurrecensies: lezen ca. 100 pagina’s; schrijven 2 pagina’s = 106 uur
  Referaat voorbereiden = 10 uur

 • Werkstuk: 6000 woorden schrijven en ca. 500 pagina’s lezen = 140 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 7

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 10

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 5

 • Opdrachten: 6x kritische literatuurrecensies van ca. 1000 woorden
  Getoetste leerdoelen: 3, 6-9
  Weging
  Werkstuk: 60%
  Referaat: 10%
  Participatie: (verrekend in het cijfer voor de opdrachten)
  Opdrachten: 30%
  Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat:
  a) het werkstuk voldoende moet zijn én
  b) alle deeltoetsen moeten worden gemaakt (bv. als een student geen referaat houdt krijgt hij/zij geen eindcijfer)

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Nee.

Literatuur

Ira Berlin, Generations of Captivity: A History of African-American Slaves (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003).

Peter Kolchin, American Slavery, 1619-1877 (New York: Hill & Wang, meest recente editie).

Aanvullende secundaire literatuur (wordt tijdens college bekend gemaakt)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. D.A. Pargas

Opmerkingen

Geen