Studiegids

nl en

Semantiek 2

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Semantiek 1

Beschrijving

Betekenis komt tot stand buiten afspraken of instructie om. Van de meeste woorden weten we nauwelijks wat ze precies betekenen maar we hebben doorgaans weinig moeite om zinnen of teksten te begrijpen. Voortbordurend op het kollege Semantiek 1, waarin de logische beschrijving van betekenis aan de orde is gesteld, stelt dit kollege de vraag hoe natuurlijke taal erin slaagt over iets anders dan zichzelf te gaan. We proberen een vinger te krijgen achter de structuren en processen die het verwijzend karakter van taal bepalen: predikatie, kwantificatie en modifikatie. Hierbij proberen we te achterhalen hoe betekenis van taal samenhangt met de vorm van taal, en welke semantische strukturen betekenis bepalen. Daarbij gaat het om de rol van woordbetekenissen, intensionaliteit, funktionele elementen en kwantoren. Daarnaast komt de verhouding tussen semantiek en pragmatiek aan de orde. De formele eigenschappen van betekenis zijn met name van belang voor het inzicht in taalleerprocessen, voor taalvergelijking, voor de samenhang tussen vorm en betekenis, en voor computationele modellen van taal.

Leerdoelen

De studenten verwerven inzicht in de inzetbaarheid van logische middelen voor de beschrijving van betekenis en raken vertrouwd met formele redeneerwijzen

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege met opdrachten

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

  • 26 uur die aan het volgen van college worden besteed

  • 52 uur voor het bestuderen van de literatuur en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

  • 62 uur voor de voorbereiding van de tentamens

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Wataru Uegaki

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk