Studiegids

nl en

Fonologie en Morfologie van het Spaans (TK1)

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Het college behandelt taalkundige basisbegrippen van het Spaans van Spanje en Spaans Amerika op het gebied van fonologie en morfologie. Tijdens werkcolleges worden korte taalkundige analyses gemaakt op basis van een beperkt corpus; deze analyses dienen meestal als illustratie van de tijdens hoorcollege behandelde stof.

Leerdoelen

Het leren toepassen van fonologische, fonetische en morfologische basisbegrippen bij elementaire taalkundige analyse van het Spaans.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur

  • Uren die aan het volgen van college worden besteed : 26 uur

  • Uren die worden besteed aan het maken van tentamens: 4 uur

  • Zelfstudie en voorbereiding: 110 uur

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens, elk 50% van het eindcijfer.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing: de herkansing bestaat uit twee delen. De studenten kunnen het niet gehaalde schriftelijke tentamen herkansen. Elk deel is 50% van het eindcijfer.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Hualde et al (2010) Introducción a la Lingüística Hispánica. Cambridge University Press

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Mw. Dr. P. Gonzalez

Studiecoördinator: M.A.G. van Leeuwen MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Remarks

Niet van toepassing