Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Film- en literatuurwetenschap)

Vak
2016-2017

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit college ontwikkelen studenten mondelinge, schriftelijke- en leesvaardigheden teneinde een adequaat academisch denk- en werkniveau te bereiken. Daarnaast maken zij kennis met de mogelijkheden om achtergrondinformatie te vergaren en bronnen effectief in te zetten bij het eigen onderzoek.
Bij mondelinge vaardigheden gaat het om de techniek van het spiegelen, het formuleren van heldere, bediscussieerbare stellingen, en het voeren van een discussie. Daarna worden de eisen behandeld waaraan een goede, aan een beperkte tijd gebonden presentatie moet voldoen.
In de lessen Leesvaardigheid behandelen we verschillende vormen van samenvatten, de diverse functies van samenvatten, en het lezen van primaire en secundaire literatuur. Ook gaan we in op de techniek van close reading en het gebruik van citaten, en de manier waarop achtergrondliteratuur moet worden ingezet in papers en presentaties.
Schrijfvaardigheid betreft de training in het formuleren van een heldere en beperkte vraag- en probleemstelling, het maken van een schrijfplan of schrijfschema voor een essay of paper, het bijstellen van het schrijfplan, het schrijven van een inleiding en een conclusie, en tenslotte het maken van een bibliografie en een notenapparaat.

Leerdoelen

Dit college leert studenten hoe ze een onderzoek kunnen opzetten, hoe ze resultaten mondeling en schriftelijk kunnen presenteren, en hoe ze daarover een wetenschappelijke discussie kunnen voeren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 114 uur

Toetsing

  1. Schrijfopdracht (30%)
    1. Presentatie (20%)
    2. Eindessay van 1500 woorden (50%)

De schrijfopdracht en de presentatie kunnen niet herkanst worden.
Het eindessay kan wel herkanst kan worden en moet voldoende zijn (hoger dan een 5.5) om het vak af te kunnen ronden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

  • Jospeh Conrad, Heart of Darkness. Norton Critical Edition - Fourth edition (2006)

  • Daarnaast enkele essays die de studenten zelf in opdracht zullen uitkiezen en bemachtigen.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor colleges, tentamens en papers aan te melden via uSis.
Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar door de onderwijsadministratie ingedeeld in de werkgroepen.
Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T. Poolman.

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor Contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent dhr. J.I. Doolaard.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats.
Studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Opmerkingen

Voor actuele informatie, zie de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap