Studiegids

nl en

Werkcollege BA2 Beeldende kunst 1800-heden: Hedendaagse schilderkunst vanuit historisch perspectief

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen.

Beschrijving

In de hedendaagse kunst worden niet alleen nieuwe media gebruikt, maar ook nog steeds media die een lange geschiedenis hebben, zoals schilderkunst. In de hedendaagse schilderkunst wordt deze traditie voortgezet, maar vele kunstenaars reageren ook kritisch op schilderkunstige conventies. Bovendien hebben vernieuwingen in de fotografie en informatietechnologie, maar ook kunststromingen zoals Conceptuele Kunst en Performancekunst, bijgedragen aan ontwikkelingen in de hedendaagse schilderkunst. Maar ook maatschappelijke veranderingen bieden een interessant historisch perspectief op de hedendaagse schilderkunst. In dit werkcollege wordt aan de hand van het thema gewerkt aan het oefenen van academische vaardigheden.

Leerdoelen

 • Zelfstandig een basaal deel van kunsthistorisch onderzoek kunnen doen, in uitbreiding op de in het eerste jaar opgedane academische vaardigheden

 • Teksten over het onderwerp van het werkcollege analytisch en kritisch kunnen lezen.

 • Overweg kunnen met belangrijke bronnen en literatuur betreffende het thema van het werkcollege.

 • Inzicht hebben in actuele theoretische debatten betreffende het thema.

 • Een zelf gekozen vraagstelling gedetailleerd kunnen uitwerken en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een visueel ondersteund referaat van 10 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuur kunnen schrijven.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.)

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

26 uur: Deelname werkcolleges (2 uur p.w. x 13 weken)
12 uur: Bestuderen literatuur voor colleges (60 pp à 5 pp/uur)
28 uur: Oefeningen maken mbt specifieke academische vaardigheden
24 uur: Schrijven van onderzoeksvoorstel en voorbereiden referaat (incl klein literatuuronderzoek)
50 uur: Literatuuronderzoek en schrijven van werkstuk
—-
140 uur

Toetsing

 • Deelname aan de groepsdiscussies en voorbereiding van colleges en opdrachten tellen als praktische oefening (verplichte deelname).

 • Onderzoeksvoorstel (15%).

 • Mondelinge presentatie (10%): referaat over toepassing van een toegewezen tekst op een zelf gekozen schilderij (ondersteund met PowerPoint-presentatie).

 • Paper (75%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s, 1,5 regelafstand).

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Het werkstuk moet bovendien met minimaal een 6.0 worden afgesloten.
Herkansing: een onvoldoende beoordeeld werkstuk kan eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige toets-onderdelen kan een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals roosters, instructies voor referaat en werkstuk, enkele korte teksten t.b.v. de discussies in de eerste colleges) en mededelingen van docent.

Literatuur

Enkele korte teksten op Blackboard die voorafgaand aan elk betreffende college gelezen moeten worden.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader vanContractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Mw Dr. H.F. (Helen) Westgeest

Opmerkingen

N.v.t.